Co stanie się z moim kredytem jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma całkowicie zniknąć do końca 2021 roku. Jest to jedna ze składowych oprocentowania w kredytach powiązanych z CHF. W przypadku usunięcia tego wskaźnika z...

Czy możliwe jest rozwiązanie problemu frankowego ustawą?

Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z walutą obcą. Na dzień dzisiejszy nie powstał żaden projekt ustawy, który kompleksowo rozwiązywałby sprawę kredytów indeksowanych lub denominowanych. Dnia 4 lipca 2019...

Jakie skutki wywołuje unieważnienie umowy?

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej jest ona traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, tym samym nie wywołuje skutków prawnych. Bank jest zobligowany do zwrócenia  kredytobiorcy wpłaconych przez niego środków, które nie uległy przedawnieniu. Z kolei...

Czym jest odfrankowienie umowy?

Odfrankowienie umowy kredytowej jest tożsame z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy oraz uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Jednocześnie powoduje to zmniejszenie salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF. Konsument spłaca kredyt udzielony w PLN,...

Jakie są podstawy dochodzenia roszczeń?

Klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne są podstawą dochodzenia roszczeń od banku. Zapisy te nie wiążą konsumenta, jeżeli rażąco naruszają jego interesy oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, przy czym nie...