Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w listopadzie 2017 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z Getin Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w czerwcu 2018 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja, ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA na kwotę 43.917,55zł!

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli dnia 9 maja 2019 r. (sygn. I C 1562/19). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym, które nie wiążą konsumentów. W odpowiedzi na pozew pozwany Getin Noble Bank SA wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 17 maja 2021 r. W konsekwencji sąd orzekł o odfrankowieniu umowy kredytu. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę 43.917,55zł tytułem nadpłaconych rat.

Wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że powodom udzielono kredytu w złotych polskich, a nie w walucie obcej – franku szwajcarskim. O tym, w jakiej walucie jest kredyt, decyduje waluta, w jakiej na podstawie umowy bank wypłacił środki pieniężne. Bowiem istotą kredytu jest przekazanie kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Wskazać przy tym należy, że powodowie nie uzyskali wiedzy na temat tego, jak w istocie są ustalane kursy kupna i sprzedaży CHF podawane w tabeli. Ponieważ w umowie nie wskazano, jak bank ustala marże kupna i sprzedaży stanowiące bezpośrednio element ustalenia kursu. Getin Noble Bank SA pozostawił sobie możliwość swobodnego kształtowania marży kursowej bez wiedzy kredytobiorców. Tym samym nasi klienci nie byli zabezpieczeni przed ryzykiem zmiany kursu. Ustalenia sądu I instancji potwierdził również Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXVII Ca 1897/21), który wydał wyrok 20 września 2022 r. Dzięki temu kredytobiorcy uzyskali prawomocny wyrok.

Nasi Klienci w towarzystwie Mariusza Gadziałowskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM