W ubiegłym tygodniu pojawiły się statystyki orzeczeń sądowych, zapadłych w czerwcu 2020 r. w sprawach frankowych. Co więcej, opublikowane dane nie pozostawiły wątpliwości, że frankowicze zdecydowanie wygrywają z bankami. Natomiast wszystko wskazuje na to, że lipiec może być pod tym względem jeszcze lepszy. Zwłaszcza jeśli chodzi o statystyki ilościowe. Bowiem dnia 6 lipca 2020 r. zapadł kolejny wyrok tym miesiącu. Tym razem sporny okazał się indeksowany do CHF kredyt we frankach, pozew złożyła  kancelaria z GK VOTUM. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientów 83.901,92 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu (sygn. akt XXV C 447/19).

{button}

Kredyt we frankach pozew – czego dotyczy?

Postępowanie dotyczy zakwestionowania przez kredytobiorców postanowień umowy kredytu zawartej we wrześniu 2008 r. przez Getin Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA). Klienci zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych, ponieważ pomimo regularnej spłaty rat przez kilkanaście lat, ich zadłużenie wobec banku nie zmalało, a nawet wzrosło. Tym samym zakwestionowano udzielony kredyt we frankach, pozew obejmował dwa roszczenia alternatywne. Po pierwsze reprezentowani przez kancelarię z GK VOTUM frankowicze domagali się unieważnienia umowy kredytowej. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia przez sąd braku przesłanek do orzeczenia niniejszego skutku, wnieśli alternatywnie o usunięcie klauzuli przeliczeniowej do franka szwajcarskiego z umowy i zwrot nadpłaconych rat. W konsekwencji sąd wydał wyrok w sprawie frankowiczów o odfrankowienie umowy kredytowej.

Kredyt we frankach pozew  –  jak wyglądało postępowanie?

Kredyt we frankach – pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 11 lutego 2019 r. A już 22 lutego 2019 r. sąd wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Jednak z uwagi na brak woli ze strony pozwanego banku do mediacji nie doszło. Dlatego sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 16 września 2019 r., który następnie odroczono do dnia 25 listopada 2019 r. Po pierwsze na rozprawie kredytobiorcy zostali przesłuchani w charakterze strony, a sąd oddalił wnioski dowodowe banku o przesłuchanie świadków i uzupełnienie tezy dowodowej dla biegłego. Ponadto sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, na wniosek powodów. Sporządzona opinia trafiła do kancelarii w dniu 05 marca 2020 r. Jednocześnie sąd wyznaczał termin kolejnej rozprawy na dzień 06 lipca 2020 r. Jak się później okazało, była to ostatnia rozprawa przed sądem I instancji.

Kredyt we frankach pozew  –  czy okazał się skuteczny?

Ogłoszenie wyroku nastąpiło na rozprawie z udziałem pełnomocników obu stron. Sędzia krótko uzasadnił swoje stanowisko, wskazując jedynie, że umowa jest ważna, ale bez zakwestionowanych zapisów. Tym samym utrzymano w części udzielony kredyt we frankach, pozew uwzględniono w zakresie odfrankowienia umowy. Natomiast w pozostałej części powództwo oddalono. W związku z tym, że roszczenia powoda w zakresie ewentualnym uznano za zasadne i sprawę wygrano w ponad 90%, koszty w całości powinien ponieść pozwany bank. Dlatego sąd zasądził od Getin Noble Bank SA 83.901,92zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń.

Przede wszystkim niniejsza sprawa jasno pokazuje, że banki nie są zainteresowane ugodowym rozwiązaniem sporu. W końcu doświadczyliśmy tego na różnych płaszczyznach prowadzonych postępowań – od reklamacji po postępowania pozasądowe przy Rzeczniku Finansowym. Natomiast w tym konkretnym przypadku Getin Noble Bank SA odrzucił również formalny wniosek sądu o przeprowadzenie mediacji. Co więcej, pełnomocnik banku nawet nie zareagował na postanowienie sądu. Zatem ten przykład potwierdza, że frankowicze powinni domagać się swoich praw przed sądem przy udziale profesjonalnych pełnomocników, posiadających odpowiednie doświadczenie.  

Paweł Wójcik Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA