Właśnie rozpoczął się sezon wynikowy sektora bankowego. Tradycyjnie poszczególne banki publikują swoje raporty za I półrocze 2022 r. Jako pierwszy danymi za okres styczeń-czerwiec tego roku pochwalił się Bank Millennium SA. Po pierwszej połowie 2022 roku strata netto grupy Banku Millennium wynosi 262,6 mln zł. Podczas gdy rok wcześniej wynosiła 511,6 mln zł. Okazuje się, że powodem straty są sprawy frankowe w Millennium, a dokładnie ustanawiane rezerwy. Otóż bank poinformował, że w II kwartale utworzył dodatkową rezerwę na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 515 mln zł.

Rezerwy na sprawy frankowe w Millennium

Podobnie jak w ostatnich okresach sprawozdawczych, koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych pozostawały na wysokim poziomie. I były nadal obciążeniem dla rentowności podstawowej działalności Grupy Kapitałowej Millennium. Całkowite rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych w I półroczu 2022 r. wyniosły 1,015 mln zł, w tym 515 mln zł w II kwartale 2022 r. Zgodnie z treścią sprawozdania, dalszy wzrost rezerw na walutowe kredyty hipoteczne wynikał z bardziej konserwatywnych parametrów w metodologii tworzenia rezerw. Niemniej jednak bank zwrócił również uwagę na wyższy napływ roszczeń sądowych i wyższy odsetek spraw przegranych przez bank. Na koniec czerwca 2022 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez bank wyniosło 4,155 mln zł. Natomiast na na koniec grudnia 2021 r. rezerwy na sprawy frankowe w Millennium wynosiły 3 079 mln zł.

Spory sądowe p-ko Millennium

Oprócz informacji o utworzeniu kolejnej rezerwy, Bank Millennium SA podał również w raporcie za I półrocze 2022 r. dane dotyczące postępowań sądowych. Na dzień 30 czerwca 2022 r. bank był stroną łącznie 15005 indywidualnych postępowań sądowych w sprawach frankowych. W tym 13902 dotyczących umów kredytowych, udzielonych bezpośrednio przez Bank Millennium SA oraz 1103 byłego Euro Banku. Jeśli chodzi o strukturę zainicjowanych procesów, to 87% postępowań toczy się przed sądem pierwszej instancji, a 13% w drugiej instancji. Co istotne, całkowita wartość roszczeń wniesionych przez powodów wynosi: 2 146,9 mln zł oraz 164,4 mln CHF. Zgodnie z raportem roszczenia zgłaszane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą przede wszystkim stwierdzenia nieważności umowy, w mniejszym stopniu utrzymania umowy w PLN z oprocentowaniem LIBOR+marża (odfrankowienie).

Ponadto bank wskazał, że do 30 czerwca 2022 r. ostatecznie rozstrzygnięto tylko 540 spraw, w których wystosowano roszczenia wobec banku. Jednocześnie Bank Millennium wskazał, że spośród tej grupy spraw 46% zakończyło się na jego korzyść (wliczając w to umorzenia i ugody). Jednak dodał, że z danych Związku Banków Polskich zebranych od wszystkich banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne wynika, że znaczna większość sporów była prawomocnie korzystnie rozstrzygana dla banków do 2019 r. Jednakże po wyroku TSUE z 3 października 2019 r. proporcje zmieniły się na niekorzyść dla banków. I w zdecydowanej większości przypadków banki przegrywały sprawy w sądach, w szczególności w sądach pierwszej instancji.

Votum vs sprawy frankowe w Millennium

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w obsłudze Grupy Kapitałowej Votum pozostawało 5111 klientów z roszczeniami przeciwko Grupie Millennium. W samym 2022 r. zawarto 755 nowych umów kompleksowej obsługi sprawy bankowej. Jeśli chodzi o statystyki sądowe, to na koniec czerwca kancelarie z GK Votum prowadziły 4245 indywidualnych postępowań sądowych przeciwko Bankowi Millennium. Zatem udział Votum we wszystkich sprawach frankowych w Millennium na etapie sądowym wynosi 28,2%. Łączna wartość przedmiotu sporu z tego tytułu wynosiła na dzień 30 czerwca 2022 r. – 651,5 mln zł.

Aktualnie kredytobiorcy Banku Millennium SA stanowią największą grupę naszych klientów. Tuż za nimi są osoby posiadające kredyty w mBanku, PKO BP, BPH i Santander. Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcia sądowe, to w naszych sprawach zdecydowanie królują kredytobiorcy mBank SA, a kolejno PKO BP, Santander i Millennium. Z pewnym niedowierzaniem przyjęliśmy dane dotyczące zakresu ostatecznych rozstrzygnięć sądowych, zaprezentowane w sprawozdaniu przez Millennium. Bowiem w naszych sprawach przeciwko Bankowi Millennium na dzień 30 czerwca 2022 r. nie odnotowaliśmy żadnego oddalenia powództwa przed sądem II instancji. Natomiast w jednej sprawie sąd uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał do ponownego rozpoznania. A w trzech sprawach zasądzono średni kurs NBP w miejsce kursu bankowego, choć formalnie traktujemy to jako przegraną.

Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA