Biorąc pod uwagę dane statystyczne BIK, można wywnioskować, że najwięcej Frankowiczów mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Oczywiście nie jest to jedynie problem dużych aglomeracji, gdyż kredytobiorcy frankowi są w zasadzie wszędzie. Jednak wśród osób poszukujących sprawdzonej kancelarii najwięcej  jest zapytań o pomoc frankowiczom: Wrocław, Warszawa, czy Gdańsk. Inna sprawa, że co raz mniej jest pełnomocników, którzy świadczą swoje usługi tylko lokalnie. Przykładem jest Grupa Kapitałowa VOTUM, który oferuje wsparcie dla kredytobiorców na terenie całego kraju. A do tego robi to niezwykle skutecznie. Ponieważ kancelaria z tej grupy uzyskała właśnie  kolejny prawomocny wyrok dla swoich klientów.

{button}

Pomoc frankowiczom Wrocław – kredytobiorcy mBank

Postępowanie dotyczyło zakwestionowania przez kredytobiorców postanowień umowy kredytu indeksowanego do CHF z lipca 2008 r., zawartej z przez BRE Bank SA (obecnie mBank SA). Klienci zgłosili się do kancelarii z  GK VOTUM, która oferuje nie tylko pomoc frankowiczom we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Co więcej zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych, ponieważ pomimo regularnej spłaty rat przez kilkanaście lat, ich zadłużenie wobec banku nie zmalało, a nawet wzrosło. Tym samym początkowo domagali się odfrankowienia ich umowy i zwrotu nadpłaconych rat. Natomiast w toku prowadzonego procesu rozszerzyli również swoje żądanie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej

Jak przebiegał proces sądowy?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I C 114/19). Pomoc frankowiczom polegała m.in. na zakwestionowaniu przez pełnomocnika mechanizmu waloryzacji kwoty kredytu do waluty franka szwajcarskiego jako pozornego. Ponadto kancelaria z Wrocławia wskazała w uzasadnieniu, że w umowie nie znajdowało się jakiekolwiek uregulowanie przewidujące szczegółową zasadę ustalania kursów waluty obcej przez bank. Pomimo przedstawienia szerokiej argumentacji prawnej i przeprowadzenia postępowania dowodowego, sąd nie znalazł podstaw do uznania roszczeń kredytobiorców. Co prawda nabrał wątpliwości w zakresie spreadów stosowanych przez bank, o ile odbiegały one od średnich kursów NBP. Ale odrzucił wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości, gdyż nie przewidywał sprawdzenia  w tym zakresie. Ostatecznie sąd I instancji oddalił powództwo, jednak nie obciążył powodów obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

Pomoc frankowiczom Wrocław – walczymy do końca

Oczywiście umowa zawarta z klientami gwarantowała pomoc frankowiczom na wszystkich etapach postępowania sądowego. Dlatego po uzyskaniu uzasadnienia do wyroku, kancelaria z Wrocławia złożyła apelację do sądu II instancji. Sąd odwoławczy wyznaczył termin rozprawy apelacyjnej 24 lipca 2020 r. Po zapoznaniu się z argumentacją pełnomocnika kredytobiorców z GK Votum, Sąd Okręgowy w Łodzi zmienił zaskarżony wyrok sadu I instancji (sygn. akt III Ca 1496/19). Jednocześnie zasądził solidarnie na rzecz powodów kwotę:

  • 46.654,13zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 4.634,00zł tytułem kosztów procesu,
  • – 2.800,00zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Dlaczego frankowicze ostatecznie wygrali?

Przede wszystkim niniejsza sprawa pokazuje, że umowy kredytowe powiązane z CHF zawierają klauzule abuzywne i należy je kwestionować. Nawet jeśli sąd niższej instancji nie ma co do tego przekonania. Choć dzieje się tak co raz rzadziej, skoro w I półroczu 2020 r. 90% wyroków było korzystnych dla frankowiczów. W postępowaniu apelacyjnym sąd II instancji uznał argumentację banku o niewygórowanym kursie za błędna. Ponieważ bank mógł dowolnie kształtować ratę kredytu i w ten sposób wpływać na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Ponadto w ocenie sądu postanowienia umowne nie były sformułowania jednoznaczne. A zgodnie ze stanowiskiem TSUE treść umowy musi być jasna nie tylko gramatycznie, ale w sposób precyzyjny określać sytuację klienta. Tym samym skutkiem winna być całkowita nieważność umowy. I zgodnie z teorią dwóch kondykcji, bank winien zwrócić klientom wszystko to, co do tej pory świadczyli, z uwzględnieniem takiego samego obowiązku po stronie klientów.

Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA