Frankowicze Millennium reprezentowani przez kancelarie z Grupy Kapitałowej VOTUM z przytupem rozpoczęli luty 2020 r. Dzięki pomocy pełnomocnika uzyskali rekordowy jak dotychczas zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W dniu 3 lutego 2020 r. zapadł wyrok przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Tym samym na mocy wydanego orzeczenia na rzecz Frankowiczów zasądzono zwrot blisko 70 tys. złotych z tytułu nienależnie pobranego UNWW!

Czego dochodzili Frankowicze Millennium?

Przedmiotowa sprawa dotyczy roszczeń Frankowiczów skierowanych p-ko Bankowi Millennium SA. Kredytobiorcy zaciągnęli w czerwcu 2008 r. kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego na zakup lokalu mieszkalnego. Dzięki przeprowadzonej analizie dokumentacji kredytowej, klienci dowiedzieli się, że mogą starać się zarówno o uznanie klauzuli przeliczeniowej za niedozwolone postanowienie umowne, jak również przysługuje im roszczenie o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W porozumieniu z pełnomocnikiem z Grupy Kapitałowej VOTUM, Frankowicze Millennium zdecydowali się  dochodzenie ww. roszczeń w osobnych procesach sądowych.

Czym jest UNWW?

UNWW to ubezpieczenie oferowane przez banki przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego klientom, którzy nie posiadali odpowiedniego wkładu pieniężnego. W rzeczywistości zawieranie takich polis niewiele miało wspólnego z przedstawieniem ofertą. Bowiem zazwyczaj bank narzucał wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Ponadto kredytobiorcy nie mieli możliwości zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Co więcej polisa miała w założeniu chronić klientów, ale w rzeczywistości stanowiła jedynie zabezpieczenie dla banku. Dlatego zapisy umowne dotyczące UNWW dają podstawy do uznania ich za klauzule abuzywne i dochodzenia roszczeń od banku.

Frankowicze Millennium – jak wyglądało postępowanie sądowe ?

Zgodnie z rekomendacją pełnomocnika postępowanie obejmowało roszczenie w zakresie nienależnie pobranych składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Bowiem z uwagi na ukształtowaną linię orzeczniczą w zakresie UNWW i mniej rozbudowane postępowanie dowodowe, istniała szansa na szybsze uzyskanie ww. świadczeń. W rezultacie tak się właśnie stało. Kredytobiorcy reprezentowani przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM oparli swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny wiązać konsumenta. Ponieważ nie zostały z nim indywidualnie ustalone, tylko narzucone przez bank jako stronę zobowiązania. 

Co postanowił sąd?

Postępowanie sądowe toczyło się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym (sygn. akt II C 3123/18) p-ko Bankowi Millennium SA. Po rozpoznaniu sprawy i przeanalizowaniu materiału dowodowego, sędzia wydał wyrok zasądzający w całości kwotę 69.870,00 zł tytułem zwrotu składek UNWW wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi. Wyrok nie jest prawomocny.

Warto podkreślić, że to nie pierwszy sukces w sprawie zwrotu UNWW dla naszych klientów, ale z pewnością najbardziej spektakularny. Sama kwota blisko 70 tys. złotych robi wrażenie, zwłaszcza, że ubezpieczenie nie było głównym przedmiotem umowy kredytowej, a stanowiło jedynie jej dodatkowe zabezpieczenie. Co więcej część jej pozostałych zapisów również jest przedmiotem odrębnego postępowania pod kątem uznania ich klauzule abuzywne. Postępowanie w tym zakresie jest jeszcze w toku. Oczywiście opisywany wyrok nie jest prawomocny. Ale biorąc pod uwagę ukształtowane orzecznictwo w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jesteśmy spokojni o końcowy wyrok w sprawie.

Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM