Po korzystnych dla Frankowiczów wyrokach TSUE wydanych w czerwcu, warszawski sąd poprosił Trybunał o rozważenie dalszych kwestii związanych z kredytami frankowymi. W dniu 21 września 2023 r. Trybunał udzielił odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne, które zostały skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie dnia 25 lutego 2022 r. Sprawa ta dotyczy postępowania przeciwko mBank S.A.

Jakie pytania zostały skierowane do TSUE?

Po pierwsze,  sędzia zadał pytanie, czy gdy określony zapis w umowie zostanie uznany za nieuczciwy i jest odnotowany w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK, sąd krajowy ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowej analizy uczciwości zapisu zawartego w umowie kredytowej za każdym razem.

Dodatkowo, sąd krajowy pyta, czy po usunięciu z treści umowy niedozwolonej klauzuli, umowa może być nadal realizowana w oparciu o dozwolone zapisy. To pytanie jest spowodowane postanowieniami umowy kredytowej, w której znalazły się dwie klauzule dotyczące sposobu spłaty kredytu: dozwolona i abuzywna.

Trzecią kwestią jest pytanie o obowiązek dostarczania informacji, który spoczywa na bankach. Chodzi tutaj o sytuację, w której jeden z Kredytobiorców posiadał wiedzę dotyczącą oferowanego produktu bankowego oraz wykazywał praktyczne doświadczenie finansowe. Sąd zapytał, czy taki Konsument powinien być traktowany na równi z osobą, która nie ma takiej wiedzy ani doświadczenia w zakresie produktów bankowych. Warszawski sąd zaznaczył, że Kredytodawca powinien być zobowiązany do równego traktowania wszystkich Frankowiczów, niezależnie od poziomu ich wiedzy i doświadczenia finansowego.

frankowicze korzystna opinia tsue

TSUE wydał wyrok. Frankowicze znów górują nad bankami!

W swoim wyroku TSUE wyjaśnił, że celem dyrektywy 93/13 jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony Konsumentów, również na mocy krajowych przepisów prawnych. W postępowaniu C-139/22 Trybunał odniósł się do treści warunków umownych odnotowanych w rejestrze nieuczciwych warunków prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podkreślił, że sąd krajowy może orzec, że zapis w umowie jest nieuczciwy, ponieważ jego treść pokrywa się z treścią klauzuli znajdującej się na liście kaluzul abuzywnych. Takie postanowienie Trybunału może przyczynić  się do szybszego orzekania przez sędziów i skrócenia czasu oczekiwania na wyrok w sprawie kredytu CHF.
Ponadto Trybunał potwierdził również, że celem dyrektywy 93/13 jest ochrona Konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców. W związku z tym potwierdził zasadność usunięcia z umowy kredytowej nieuczciwego warunku umownego, co może skutkować jej nieważnością. Według TSUE, sąd krajowy nie może zachować w mocy nieuczciwego zapisu, ponieważ pozostawienie opcji wyboru między uczciwym a nieuczciwym warunkiem skutkuje tym, że część Konsumentów wybierze wykonywanie umowy na podstawie nieuczciwego postanowienia w umowie.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił także charakter pojęcia Konsumenta w rozumieniu dyrektywy 93/13Zgodnie z zapisem,  banki nie mogą różnicować Kredytobiorców ze względu na ich cechy osobowe, wiedzę ekonomiczną na temat oferowanych usług i produktów bankowych oraz ich doświadczenia życiowe. TSUE wyraźnie podkreślił, że banki mają  obowiązek równego udzielania informacji każdemu Kredytobiorcy, zarówno jeśli chodzi o zakres przekazywanych informacji i sposób, w jaki się to odbywa.  W opinii TSUE komunikat powinien być sformułowany w sposób jasny, zrozumiały i przejrzysty dla Kredytobiorcy.