Wyrok na który czekali frankowicze

Sprawa o unieważnienie umowy kredytu frankowego państwa Dziubaków stała się swoistym symbolem walki kredytobiorców z nieuczciwymi praktykami Banków. W sprawie orzekł już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, swoje stanowisko wydał także Rzecznik Praw Obywatelskich. W dniu 3 stycznia 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa, która zakończyła się wygraną państwa Dziubak. Umowa została unieważniona. Na ten dzień czekali frankowicze.

Frankowicze przeciwko bankowi

Państwo Dziubak zaciągnęli kredyt hipoteczny w 2008 roku. Był to kredyt w złotych indeksowany do franka szwajcarskiego. Oznacza to, że kwota kredytu została wypłacona w złotych według kursu wymiany walut. Integralną część umowy stanowił regulamin kredytu hipotecznego. Zawarto w nim postanowienia dotyczące mechanizmu indeksacji, ocenione przez kredytobiorców jako abuzywne, co stanowiło podstawę do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi.

Wyrok TSUE

Sprawa rozpatrywana była przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W toku postępowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały skierowane pytania prejudycjalne. Odpowiedzi na nie znalazły się w orzeczeniu z 3 października 2019 roku. Kluczowym dla sprawy państwa Dziubak, a także tysięcy frankowiczów zmagających się z podobną sytuacją było stwierdzenie, że nieuczciwe postanowienia w umowie zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem nie są wiążące. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia frankowiczów.

Z wyroku TSUE wynikało również, że nie stoi on na przeszkodzie ewentualnemu unieważnieniu umowy w sytuacji, gdy utrzymanie w mocy umowy bez zawartych klauzul jest niemożliwe. Oznacza to, że umowa nie może nadal obowiązywać w sytuacji, gdy usunięcie niektórych jej warunków spowoduje zmianę charakteru jej głównego przedmiotu.

Rzecznik Spraw Obywatelskich

Po pojawieniu się głosów mówiących o tym, że w przypadku unieważnienia umowy Bank może wystąpić z roszczeniem dotyczącym kosztów związanych z bezumownym korzystaniem z kapitału na wniosek państwa Dziubak do postępowania w sprawie włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Podobnie jak wcześniej TSUE, tak i Rzecznik stanął po stronie frankowiczów. Podkreślając w wydanej przez siebie opinii, iż nie ma podstaw prawnych do tego, aby Bank wystąpił z podobnym roszczeniem.

Ponadto Rzecznik ocenił, że argumentacja przedstawiona przez TSUE w sprawie państwa Dziubaków powinna skłonić Sąd do unieważnienia umowy. Odniósł się także do wspomnianej przez Trybunał możliwości uzupełnienia luk powstałych w umowie po usunięciu nieuczciwych postanowień. Stwierdzając, że w prawie krajowym nie istnieją przepisy, które mogłyby spełnić kryteria określone przez Trybunał. Oznacza to, że w niniejszej sprawie należało stwierdzić nieważność umowy, co też uczynił Sąd Okręgowy w Warszawie podczas dzisiejszej rozprawy.

W kwestii roszczeń wysuwanych przez Bank należy zgodzić się ze stanowiskiem Rzecznika. Nie znajdują one podstaw w przepisach prawa krajowego, a także są sprzeczne z Dyrektywą – komentuje Kacper Jankowski, Prezes VOTUM Robin Lawyers. Istotnym jest również, że Banki są postrzegane jako instytucje zaufania publicznego. Oznacza to, że powinny zachować ostrożność przy formułowaniu roszczeń przed sądem, a także respektować orzecznictwo TSUE. – kontynuuje.

Unieważnienie umowy – frankowicze kontra bank

Jak uzasadnił Sąd, Bank nie poinformował o faktycznym ryzyku konsumentów. Doszło więc do rażącego naruszenia interesów frankowiczów. Podkreślił również nierównowagę kontraktową stron i wprowadzenie przez bank klauzul sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów frankowych wciąż się kształtuje. Linia orzecznicza jest jednak korzystna dla kredytobiorców. Oznacza to, że frankowicze coraz większe szanse w walce z nieuczciwymi praktykami Banków. Dzisiejsze orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie państwa Dziubak niesie nadzieję tysiącom frankowiczów, którzy czekają na rozstrzygnięcie w swojej sprawie lub dopiero rozważają skierowanie swojej sprawy do sądu.

Natalia Grabowska
Natalia Grabowska

Redaktor

natalia.grabowska@votum-rl.pl

W Votum Robin Lawyers SA odpowiada za komunikację i system obiegu informacji. Zarządza Zespołem ds. Relacji z Klientem. Specjalista z... czytaj więcej

Czytaj również


Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów
Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów – jak orzeknie?

Wszystko wskazywało na to, że data 25 marca 2021 r. na zawsze zapisze się na

Czytaj więcej
votum pomaga frankowiczom
Jak Votum pomaga frankowiczom? 20 000, 10 000, 1 000 i 100…

Jeszcze do niedawna podstawowe pytanie kierowane do frankowiczów brzmiało: czy masz zamiar zrobić coś ze

Czytaj więcej
rezerwy dla frankowiczow
Rezerwy dla frankowiczów urosły do kwoty 5,73 mld zł

Temat kredytów frankowych nigdy nie narzekał na brak zainteresowania ze strony mediów. Natomiast w ostatnim

Czytaj więcej
frankowicze 2021
Frankowicze 2021. Co przyniesie nowy rok?

Początek każdego roku obfituje w różnego rodzaju prognozy i przewidywania. Zazwyczaj opierają się one na

Czytaj więcej