Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w lutym 2019 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w maju 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w marcu 2019 r. wystosowano zawezwanie do próby ugodowej, a następnie w sierpniu 2019 r. reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA na kwotę 22.620,57zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 17 grudnia 2019 r. (sygn. akt XVIII C 15/20). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 2 lipca 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera zapisy abuzywne, które nie wiążą kredytobiorców. Zdaniem sądu umowa jest ważna, ale bez zakwestionowanych postanowień. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów z tytułu odfrankowienia kwotę:

  • – 22.620,57zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 5.634,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z mBank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że powodowie zdecydowali się zawrzeć umowę kredytową z pozwanym ze względu na korzystną wysokość raty. Pracownik banku zapewniał, że kredyt walutowy we frankach cechuje największa stabilność kursu waluty, wahania kursu są minimalne. Nie informowano kredytobiorców o wyznaczaniu wysokości kursu franka za pomocą metody krzyżowej. Nie wyjaśniano mechanizmów dotyczących niskiego wkładu własnego. Powodom nie przedstawiano symulacji wzrostu kredytu przy wzroście kursu franka. Powodowie nie negocjowali warunków umowy. Stan faktyczny w sprawie nie pozwolił na przyjęcie, że kredytobiorcy uzgodnili z pozwanym bankiem jakiekolwiek postanowienia umowy, a w szczególności te będące przedmiotem
sporu w sprawie tj. klauzulę waloryzacyjną czy klauzulę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Przeciwnie, z zeznań powodów wynika, że projekt tekstu umowy został im przedstawiony na zasadzie formularza. Treść zawartej umowy kredytu kształtuje prawa i obowiązku powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA stała się faktem.

Nasi Klienci w towarzystwie Managera Teresy Bery-Borowiak i Dyrektor Renaty Wodeckiej z DSA Investment SA z GK VOTUM