Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w marcu 2021 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w październiku 2008 r. z Santander Consumer Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju 2021 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Częstochowie 24 sierpnia 2021 r. (sygn. akt I C 584/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. Ponadto podpisano ją z przekroczeniem granicy swobody zawierania umów. W odpowiedzi na pozew pozwany Santander Consumer Bank SA wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 27 stycznia 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zastosował teorię salda i zasądził na rzecz powodów koszty procesu.

Wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że umowa nie była indywidualnie negocjowana z powodami. Kredytobiorców nie informowano o mechanizmie przeliczania zadłużenia z CHF na PLN i odwrotnie. Pracownik banku nie wytłumaczył powodom, na czym dokładnie polega kredyt, jak ustalano kurs spłaty. Zapewniał, że waluta jest bezpieczna, a kredyt we frankach szwajcarskich korzystny. Nie przedstawiono klientom symulacji wzrostu rat kredytu przy wzroście waluty CHF. Nie poinformowano ich o sposobie ustalania kursu waluty w Tabeli Banku. Powodowie kierowali się zaufaniem do banku. Kredyt został im przedstawiony jako bardzo korzystny. Ponadto eksponowano niższą kwotę kapitału do spłaty, w stosunku do kredytu złotowego. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z santander consumer bank
Nasi Klienci w towarzystwie Dyrektor Grażyny Dyluś z DSA Investment SA z GK VOTUM