Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w marcu 2021 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w listopadzie 2006 r. z Santander Consumer Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju 2021 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA. na kwotę 32.594,09zł!

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Olsztynie 08 września 2021 r. (sygn. akt I C 942/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W odpowiedzi na pozew pozwany Santander Consumer Bank SA wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 08 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, które nie wiążą konsumentów. Tym samym nakazał jej odfrankowienie i zasądził na rzecz powodów:

  • 32.594,09zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.817,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że ofertę kredytową przedstawiono jako najbardziej atrakcyjną spośród produktów hipotecznych dostępnych na rynku. Powodów nie poinformowano o tym, że bank będzie stosował własny kurs waluty obcej do rozliczenia kredytu. Jak też o tym, że inny kurs będzie stosowany do wypłaty a inny do spłat. Nie wyjaśniono im także, według jakich kryteriów bank będzie ustalał kurs waluty obcej do rozliczeń. Nie wskazano im także, iż wraz ze zmianą wysokości tego kursu, zmianie będzie ulegało saldo zadłużenia w walucie wypłaty kredytu, czyli w PLN. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem nie może nadal funkcjonować w takim kształcie. I usunął z niej abuzywne klauzule przeliczeniowe. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA stała się faktem.

Nasi Klienci w towarzystwie Manager Marioli Zalewskiej z DSA Investment SA z GK VOTUM