Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w maju 2019 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z Kredyt Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lipcu 2019 r. wystosowano wniosek o zawezwanie di próbu ugodowej, a następnie we wrześniu 2019 r. reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA na kwotę 206.583,93zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 30 kwietnia 2020 r. (sygn. akt I C 184/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Santander Bank Polska SA wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 27 maja 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 206.583,93zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.774,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że umowę należy uznać za nieważną, gdyż zawiera postanowienia abuzywne. Powodowie nie mieli żadnego realnego wpływu na jej treść. Ponadto klienci nie mogli we właściwy sposób się z nią zapoznać. A procedura zawarcia umowy ograniczała się do złożenia przez nich podpisu na gotowym wzorcu. Jednocześnie umowa nie określa sposobu ustalania kursów CHF. Natomiast zawarte w niej klauzule waloryzacyjne są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem sądu postanowienie nieuzgodnione indywidualnie z powodami kształtowały ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA stała się faktem.

Wygrana frankowiczów z Santander Bank
Nasi Klienci w towarzystwie Dyrektor Renaty Wodeckiej z DSA Investment SA z GK VOTUM