Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w kwietniu 2019 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z Kredyt Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w kwietniu 2019 r. wystosowano wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a następnie w listopadzie 2019 r. reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA na kwotę 152.231,07zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 11 lutego 2020 r. (sygn. akt I C 189/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. Ponadto podpisano ją z przekroczeniem granicy swobody zawierania umów. W odpowiedzi na pozew pozwany Santander Bank Polska S.A. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 05 listopada 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 152.231,07zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.434,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że umowa nie była indywidualnie negocjowana z powodami. Kredytobiorców nie informowano o mechanizmie przeliczania zadłużenia z CHF na PLN i odwrotnie. Pracownik banku nie wytłumaczył powodom, na czym dokładnie polega kredyt, jak ustalano kurs spłaty. Zapewniał, że waluta jest bezpieczna, a kredyt we frankach szwajcarskich korzystny. Nie przedstawiono klientom symulacji wzrostu rat kredytu przy wzroście waluty CHF. Nie poinformowano ich o sposobie ustalania kursu waluty w Tabeli Banku. Powodowie kierowali się zaufaniem do banku. Kredyt został im przedstawiony jako bardzo korzystny. Ponadto eksponowano niższą kwotę kapitału do spłaty, w stosunku do kredytu złotowego.

Sąd doszedł do wniosku, że zawarte w spornej umowie kredytu postanowienia, określające sposoby wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokości jego rat, są abuzywne. A tym samym nie można uznać ich za wiążące w odniesieniu do powodów. W realiach niniejszej sprawy prowadzi to do nieważności całej umowy, gdyż zakwestionowane postanowienia określają główne świadczenia stron i bez nich nie sposób mówić o jej wykonaniu. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Santander Bank Polska SA stała się faktem.

Wygrana frankowiczów Santander Bank Polska SA
Nasi Klienci w towarzystwie Artura Rutkowskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM