Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2021 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w listopadzie 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w marcu 2021 r. wystosowano do banku reklamację. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG na łączną kwotę 90.322,94 zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 23 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 1343/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Raiffeisen Bank International AG wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 10 lutego 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 90.322,94zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 6.434,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd wskazał, że w 2007 roku powodowie zdecydowali się na kredyt w celu zakupu mieszkania. Pracownik pozwanego banku przedstawił ofertę kredytu indeksowanego zapewniając, że jest to najlepsza propozycja. Nie przedstawiono oferty kredytu w złotówkach. Dodatkowo przedstawiono symulację kredytu zakładająca wahania kursu franka szwajcarskiego w bardzo niewielkim zakresie. Powodowie nie mieli możliwości zapoznania się z projektem umowy przed jej zawarciem. Nie mieli też możliwości negocjacji postanowień umowy. Pracownik banku nie wyjaśnił, na czym polega klauzula indeksacji oraz ryzyko kursowe. Nie poinformowano Klientów o zastosowaniu w umowie dwóch kursów waluty – kursu kupna i sprzedaży. W konsekwencji sąd uznał, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym Raiffeisen Bank International AG stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG stała się faktem.

wygrana frankowiczow z raiffeisen
Nasz Klient w towarzystwie Managera Piotra Chmielniaka z DSA Investment SA z GK VOTUM