Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w kwietniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu denominowanego w CHF zawartą w styczniu 2007 r. z PKO BP SA „Własny Kąt”. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lipcu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA na kwotę 53.948,89zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego w Sokółce 26 listopada 2020 r. (sygn. akt I C  404/20). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 11 czerwca 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 53.948,89zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.417,00zł tytułem kosztów procesu.

Pełnomocnik banku nie zgodził się z treścią wyroku i złożył apelację do sądu II instancji. Dnia 22 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok (sygn. akt II Ca 962/21), na mocy którego oddalił apelację pozwanego.

Wygrana frankowiczów z PKO BP SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że zawarta między stronami umowa miała być w istocie umową denominowanego kredytu złotowego, a nie umową kredytu walutowego, jak twierdził pozwany bank. Ponadto klauzulą niedozwoloną jest ustalenie, że bank może dokonywać przeliczenia kwoty kredytu i jego rat według dowolnie określonych przez siebie kursów. Abuzywność wynika z braku obiektywnych wskaźników, które pozwalałyby na wyliczenie kursu waluty potrzebnego do obu operacji. Tym samym kredytobiorcy byli uzależnieni od decyzji banku, który ustalał kursy w sposób tylko sobie znany. W konsekwencji arbitralnie, jednostronnie i zupełnie uznaniowo mógł generować zyski kosztem konsumentów, rażąco naruszając zasadę równowagi kontraktowej i dobre obyczaje. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA stała się faktem.

Nasza Klientka w towarzystwie Dyrektora Mirosława Kuprianowicza z DSA Investment SA z GK VOTUM