Klientka zgłosiła się do Grupy Kapitałowej VOTUM w czerwcu 2019 r. Kredytobiorczyni zdecydowała się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w sierpniu 2007 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w kwietniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klientka zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Millennium SA na kwotę 123.627,10zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 24 listopada 2020 r. (sygn. akt I C 276/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 02 lutego 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powódki kwotę:

  • – 123.627,10zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 6.974,00 zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Millennium SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że powódka zawarła z pozwanym umowę kredytu hipotecznego. Ustalono, że pozwany ograniczył się do zaprezentowania jedynie wybranych przez siebie wariantów produktu kredytowego, wobec czego powódka nie miała obiektywnej możliwości oceny korzyści i zagrożeń związanych z kredytem, podkreślano rzekome korzyści zawarcia umowy

waloryzowanego do CHF. Klientka zaufała bankowi. Podniesiono, że przedstawiona informacja nie zawierała wszystkich niezbędnych informacji co do oceny ryzyka związanego z wyborem kredytu, w szczególności w zakresie możliwych wahań kursu waluty, nie zostały w tym przedmiocie przedstawione symulacje, w tym pominięto kwestię nieograniczonego wzrostu salda kredytu. Nie przedstawiono także mechanizmu waloryzacji oraz informacji o czynnikach mających wpływ na kształtowanie wysokości kursów stosowanych przez bank. W związku z tym powódce w chwili podpisania umowy nie była znana faktyczna wysokość jego zobowiązania.

Sąd uznał, że już same granice odpowiedzialności powódki przesądzają o abuzywności klauzuli indeksacyjnej. Dlatego Sąd ustalił, że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy stronami sporu wynikający z umowy o kredyt hipoteczny. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Millennium SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z millennium
Nasza Klientka w towarzystwie Managera Macieja Chmielewskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM