Klient zgłosił się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2019 r. Kredytobiorca zdecydował się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w kwietniu 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w marcu 2019 r. wystosowano zawezwanie do próby ugodowej, a następnie w sierpniu 2019 r. reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klient zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA na kwotę 35.179,35zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 27 listopada 2019 r. (sygn. akt XVIII C 1595/19). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 26 marca 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera zapisy abuzywne, które nie wiążą kredytobiorcy. Zdaniem sądu umowa jest ważna, ale bez zakwestionowanych postanowień. Jednocześnie zasądził na rzecz powoda z tytułu odfrankowienia kwotę:

  • – 35.179,35zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 5.617,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z mBank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że ustalony stan faktyczny spraw nie pozostawia żadnej wątpliwości. Kwestionowane klauzule nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom w jakimkolwiek zakresie z kredytobiorcą. To z kolei przemawia za ich jednostronnym charakterem w ramach umów zawieranych przez pozwany bank. W umowie kredytowej mBank SA nie zawarł jednoznacznych i precyzyjnych kryteriów, jakimi posługiwał się bank, ustalając kurs waloryzacji. Oznacza to, że pozwany uzyskał możliwości dowolnego kreowania wysokości zobowiązania powoda. W konsekwencji pomiędzy świadczenia stron umowy kredytu doszło do powstania rażącej nieekwiwalentności świadczeń, z całkowitym przerzuceniem ryzyka kursowego na konsumenta. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA stała się faktem.

Nasz Klient w towarzystwie Managera Macieja Chmielewskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM