Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w lutym 2018 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w listopadzie 2006 r. z Getin Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w styczniu 2019 r. wystosowano wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA na kwotę 225.337,96zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze dnia 06 grudnia 2019 r. (sygn. akt I C 1646/19). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Getin Noble Bank SA wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 30 maja 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 225.337,96zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 18.575,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że powodom nie proponowano kredytu w złotówkach. Pracownik banku podkreślał zalety kredytu frankowego, nie przekazywał rzetelnych informacji i nie pouczał o ryzyku związanym z wpływem kursu waluty indeksacji na wysokość salda kredytu. Nie definiowano spreadu walutowego. Umowa została zawarta z wykorzystaniem wzorca umownego stosowanego przez pozwanego, zawierającego postanowienia niedozwolone i przenosząca ryzyko walutowe wyłącznie na powodów. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA stała się faktem.

wygrana frankowiczów z getin noble
Nasz Klient w towarzystwie Dariusza Fuławki z DSA Investment SA z GK VOTUM