Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2019 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w październiku 2009 r. z GE Money Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lutym 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok prawomocny. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem BPH SA na kwotę 169.725,82zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Lublinie dnia 29 czerwca 2020 r. (sygn. akt I C 1160/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Bank BPH SA. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 17 stycznia 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 169.725,82zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 10.834,00zł tytułem kosztów procesu.

Bank BPH SA nie zgodził się z treścią zapadłego wyroku, dlatego odwołał się do sądu II instancji. Dnia 22 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygn. akt I A Ca 262/22) oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów 8.100,00zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Tym samym wyrok sądu I instancji stał się prawomocny.

Wygrana frankowiczów BPH SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, pozwany poprzez zastosowanie dwóch odmiennych mierników wartości dla waloryzacji świadczeń stron uzyskał przy każdorazowej zapłacie raty przez stronę powodową dodatkowy, wymierny zysk, niemieszczący się w zakresie należnych mu odsetek i prowizji. Nie spełniając przy tym żadnych świadczeń wzajemnych. Bank naraził klientów na ryzyko związane z nieograniczonym wzrostem raty kredytu. Powodowie byli zapewniani, że waluta CHF jest stabilną walutą, niepodlegającą wahaniom. Pracownik banku nie wyjaśnił, na czym polegają mechanizmy ustalania kursów kupna i sprzedaży stosowane przez bank. A także czym jest marża banku i w jaki sposób bank ją ustala. Jedynie poinformował, że można zweryfikować na stronie internetowej banku aktualny kurs sprzedaży CHF, po którym będzie przeliczana rata kredytu. Powodów nie poinformowano szczegółowo o ryzyku walutowym. Dlatego sąd ustalił, że umowa jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem BPH SA stała się faktem.

Nasi Klieci w towarzystwie Managera Przemysława Machaja z DSA Investment SA z GK VOTUM