Klienci zgłosił się do Grupy Kapitałowej VOTUM w lipcu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w czerwcu 2006 r. z GE Money Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w październiku 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem BPH SA na kwotę 144.917,57zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 18 stycznia 2021 r. (sygn. akt I C 87/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Bank BPH SA. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 11 lutego 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 144.917,57zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 6.434zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Bankiem BPH SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że powodom nie przedstawiono rzetelnych informacji pozwalających ocenić ryzyko związane z zaciągnięciem kredytu we franku szwajcarskim. Nasi Klienci nie mieli możliwości zapoznania się z symulacjami kursu waluty. Dodatkowo, powodowie nie mieli możliwości negocjowania z pozwanym warunków umowy – mogli jedynie zaakceptować zapisy o treści proponowanej przez bank. W chwili podpisywania umowy jak i w okresie późniejszym faktyczna wysokość zobowiązania powodów pozostała nieznana, a kwota kredytu oraz wysokość raty uzależniona została od między innymi kursu kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego obowiązującego i ustalonego przez pozwany bank w sposób arbitralny. Ryzyko związane ze wzrostem kursu CHF nie było prezentowane powodom.Dlatego sąd ustalił, że umowa jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem BPH SA stała się faktem.

wygrana frankowiczów z bankiem bph
Nasi Klienci w towarzystwie Dyrektora Adama Holca z DSA Investment SA z GK VOTUM