Klient zgłosił się do Grupy Kapitałowej VOTUM w styczniu 2020 r. Kredytobiorca zdecydował się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w październiku 2006 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w marcu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klient zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Bank Millennium SA na kwotę 32.315,45 zł i 10.375,48 CHF!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 25 marca 2021 r. (sygn. akt XXVIII C 207/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 30 września 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powoda kwotę:

  • 32.315,45 zł i 10.375,48 CHF tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.817,00zł tytułem kosztów procesu

Wygrana frankowiczów z Bank Millennium SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania Sąd ustalił, że doradca banku zapewniał, że jest to najkorzystniejsza i bezpieczna oferta kredytu złotówkowego powiązanego z frankiem szwajcarskim. Ponadto kurs CHF jest stabilny. Natomiast nie przedstawiono kalkulacji na wypadek zmian kursu CHF. Powód nie miał możliwości negocjowania zapisów umowy. Bank nie poinformował powoda o wszystkich ryzykach wynikających z zawarcia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Wykazano również, że zawarte w umowie postanowienia dotyczące kursów kupna i sprzedaży waluty obcej, spełniają przesłanki do uznania ich za postanowienia abuzywne, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ponieważ zostały jednostronnie ukształtowane i narzucone przez bank, prowadząc do nieważności umowy. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Bank Millennium SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z bank millennium sa
Nasz Klient w towarzystwie Dawida Nadłonka z DSA Investment SA z GK VOTUM