Klientka zgłosiła się do Grupy Kapitałowej VOTUM w listopadzie 2020 r. Kredytobiorczyni zdecydowała się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w czerwcu 2006 r. z Santander Consumer Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w styczniu 2021 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klientka zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów Santander Consumer Bank SA na kwotę 53.758,00zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 19 marca 2021 r. (sygn. akt I C 346/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. Ponadto podpisano ją z przekroczeniem granicy swobody zawierania umów. W odpowiedzi na pozew pozwany Santander Consumer Bank SA wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 11 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził na rzecz powódki:

  • – 53.758,00zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 6.417,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów Santander Consumer Bank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że umowa nie była indywidualnie negocjowana z powódką. Kredytobiorczyni nie informowano o mechanizmie przeliczania zadłużenia z CHF na PLN i odwrotnie. Pracownik banku nie wytłumaczył powódce, na czym dokładnie polega kredyt, jak ustalano kurs spłaty. Zapewniał, że waluta jest bezpieczna, a kredyt we frankach szwajcarskich korzystny. Nie przedstawiono klientce symulacji wzrostu rat kredytu przy wzroście waluty CHF. Nie poinformowano ich o sposobie ustalania kursu waluty w Tabeli Banku. Powódka kierowała się zaufaniem do banku. Kredyt został jej przedstawiony jako bardzo korzystny. Ponadto eksponowano niższą kwotę kapitału do spłaty, w stosunku do kredytu złotowego. Dlatego sąd wskazał, że umowa jest nieważna i nie wiąże klientki od początku. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów Santander Consumer Bank SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow santander consumer bank
Nasza Klientka w towarzystwie Dominiki Pakuły z DSA Investment SA z GK VOTUM