Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie CSK 694/23, wprowadzając nowe zasady dotyczące wyłączenia sędziego z postępowań w sprawach kredytów frankowych. Do tej pory decyzja o wyłączeniu sędziego, którego dotyczą konkretne okoliczności miała kluczowe znaczenie dla zachowania bezstronności w wymiarze sprawiedliwości. Nowe wytyczne ustanowione przez SN wprowadzają nowe spojrzenie na sędziów-Frankowiczów orzekających w sprawach kredytów denominowanych  lub indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Bezstronność sędziów w orzekaniu w sprawach frankowych

Do Sądu Najwyższego został skierowany wniosek, w którym wyrażono obawy związane z możliwym naruszeniem zasady bezstronności sędziego, który 20 lat wcześniej posiadał zobowiązanie finansowe o podobnym charakterze jak sprawa, w której uczestniczy. Sąd Najwyższy nie zgodził się na przyjęcie wniosku, a swoją decyzję argumentował tym, że sam fakt możliwego postrzegania sędziego jako stronniczego, nie jest wystarczającą przesłanką do wykluczenia go z rozstrzygania w sprawie CHF. Sąd podkreślił, że aby wykluczyć sędziego z uczestnictwa w takim postępowaniu, zarzuty powinny być oparte na określonych podstawach, a nie bazować jedynie na przypuszczeniach.

Prawnicy frankowi: SN wydał słuszne orzeczenie w sprawie sędziów orzekających w postępowaniach CHF

Orzeczenie SN w sprawie CSK 694/23 spotkało się z żywym zainteresowaniem wśród specjalistów zajmujących się sprawami Frankowiczów. Eksperci podkreślają, że wydana decyzja to pierwszy krok w zapewnieniu ochrony przed bezpodstawnym wyłączaniem sędziów z postępowań frankowych. Prawnicy reprezentujący Kredytobiorców podkreślają, że istnieje konieczność zachowania bezstronności przez sędziów zaangażowanych w procesy walutowe, jednak z drugiej strony wskazują na potrzebę elastycznego podejścia, które zapewni sprawne funkcjonowanie sądów. Co więcej podkreślają, że każdorazowe wyłączenie sędziego tylko i wyłącznie na podstawie przypuszczeń, mogłoby przyczynić się do wydłużenia czasu oczekiwania na wyrok w sprawie frankowej.

temida

Wyłączenie sędziów wydłuża czas oczekiwania na wyrok w sprawie CHF

W kontekście najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego uprawnień sędziów-Frankowiczów w sprawach walutowych, istotne jest zwrócenie uwagi na potencjalne skutki takiej decyzji dla samego procesu rozstrzygania sporów związanych z kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich. Wyłączenie sędziów z postepowań w sprawach CHF tylko i wyłącznie na podstawie przypuszczeń o możliwości niezachowania obiektywności, z pewnością przyczyniłoby się do wydłużenia procesów frankowych. Dzięki nowemu orzeczeniu Sądu Najwyższego można się spodziewać, że tempo rozpoznawania spraw zostanie przyśpieszone, z czego z pewnością ucieszą się Kredytobiorcy posiadający kredyt we frankach.

Decyzja Sądu Najwyższego może wyznaczyć standard, który będzie miał długoterminowy wpływ na praktykę sądową w Polsce, szczególnie ze względu na sposób jego sformułowania i uzasadnienia. Taka interpretacja może skutkować sytuacją, w której sędziowie będą rzadziej wyłączani z postępowań na własną prośbę, co w przypadku spraw o znaczeniu publicznym, może przyczynić się do zwiększenia zaufania do zdolności sądów do obiektywnego i niezależnego rozpoznawania spraw.