Bank BNP Paribas to jeden z kredytodawców, który w danym okresie czasu udzielał kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego. Chociaż nie znajduje się w czołówce najczęściej pozywanych instytucji, coraz więcej Kredytobiorców posiadających kredyt frankowy w BNP Paribas kieruje swoje pozwy do sądów. Jaki był poprzedni rok dla tego kredytodawcy i ile spraw z Frankowiczami przegrywa BNP Paribas?

BNP Paribas stracił na sprawach z Frankowiczami w 2023 roku

Ostatni kwartał 2023 roku był trudnym okresem dla BNP Paribas, a to ze względu na skutki rosnącej liczby spraw sądowych oraz niekorzystnych orzeczeń w sporach z Frankowiczami. W związku z przegranymi, BNP Paribas zadecydował o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne o dodatkowy miliard złotych. Kredytobiorcy do końca 2023 roku pozwali kredytodawcę aż 5 701 razy, a w 1 174 sprawach sądy wydały prawomocne orzeczenia w sprawach wytoczonych przez Frankowiczów. Chociaż BNP Paribas nie jest pozywany aż tak często jak np. mBank, bankowcy nie ukrywają, że to właśnie ta grupa Kredytobiorców powoduje, że zysk netto banku jest dużo mniejszy niż mógłby być, gdyby nie przegrane w sprawach frankowych.  Jak podaje bank, w IV kwartale 2023 roku, ze względu na konieczność zawiązania rezerw, które wyniosły łącznie 1 mld 17 mln zł, kredytodawca odnotował stratę na poziomie 381 mln zł. Wskaźnik rezerw pokrycia portfela kredytów udzielonych w szwajcarskiej walucie przez bank osiągnął na koniec grudnia 2023 roku poziom 110,9%, co oznacza, że bank posiada nadwyżkę rezerw w przypadku ewentualnego unieważnienia wszystkich umów o kredyt CHF.

wykres

Frankowicze chętniej pozywają BNP Paribas

W ubiegłym roku Frankowicze skierowali przeciwko BNP Paribas 2 231 pozwów w związku z wadliwą umową o kredyt CHF. Liczba ta stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 2022 roku, w którym Kredytobiorcy frankowi skierowali 1 340 wniosków. Najwięcej pozwów konsumenci złożyli w dwóch ostatnich kwartałach ubiegłego roku: III kwartał – 872 pozwy, a w IV kwartale – 873. W porównaniu rok do roku, liczba pozwów w ostatnim kwartale była dwa razy większa niż w 2022 roku. Rezerwy, które bank zawiązał na kolejny rok wskazują, że bankowcy z BNP Paribas spodziewają się, że w 2024 roku do sądów może wpłynąć jeszcze więcej pozwów w związku z wadliwymi umowami frankowymi.

Frankowicze z BNP Paribas wygrali rekordową ilość spraw w 2023 roku

Obserwując statystyki można zauważyć, że rok do roku sądy wydają coraz więcej prawomocnych wyroków korzystnych dla Frankowiczów z BNP Paribas. W samym 2023 roku sędziowie wydali 1 174 prawomocne orzeczenia w postępowaniach frankowych przeciwko BNP Paribas, podczas gdy rok wcześniej było ich 349, a na koniec 2021 jedynie 50. Warto podkreślić, że wydane wyroki obejmują umowy przejęte od dwóch innych kredytodawców – Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Fortis Bank Polska.

kobieta

Co ciekawe, BNP Paribas ma swój sposób na prezentację danych dotyczących przegranych spraw. Chcąc zaniżyć ilość niekorzystnych orzeczeń, dolicza liczbą ugód sądowych do ilości korzystnych rozstrzygnięć, przez co odsetek przegranych spraw wydaje się być niższy niż jest w rzeczywistości. BNP Paribas wskazuje, że na 1 174 prawomocne rozstrzygnięcia, 910 zakończyło się dla banku niekorzystnie, a 264 korzystnie. Warto zaznaczyć, że w przypadku 30 spraw Frankowiczów nie uwzględniono pozwów, podczas gdy pozostałe decyzje uznane przez bank za korzystne to ugody, które zakończyły postępowania sądowe.

Czy warto zawrzeć ugodę z BNP Paribas?

BNP Paribas podobnie jak inne banki oferujące wadliwe umowy o kredyt CHF próbuje zniechęcić Frankowiczów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i składa propozycje polubownego zakończenia sporu. Na koniec 2023 roku bank zaoferował Kredytobiorcom frankowym 12 807 ugód, z których 4 237 zostało zaakceptowanych. Nic nie wskazuje jednak na to, że tendencja zawieranych ugód będzie wzrostowa, ponieważ bank zdecydował się na przedstawianie Frankowiczom propozycji ugodowych opartych na założeniach Szefa KFN, które wskazują, że po zawarciu ugody z BNP Paribas, kredyt frankowy ma być przeliczony na kredyt w złotówkach z oprocentowaniem na podstawie wysokiego wskaźnika WIBOR. Propozycja ugody i dalsza spłata wysoko oprocentowanych rat nie wydaje się być korzystna dla Frankowiczów z BNP Paribas. Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na zawarcie porozumienia z bankiem z pewnością nie mogą liczyć na tak duże korzyści jakie płyną z prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej.

Źródło: www.chf24.pl