Współcześnie wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego niekiedy jawi się jako związanie się więzami równie trwałymi, jak te małżeńskie. Jednak niezależnie od tego czy kredyt frankowy zaciągany był przez małżeństwa czy osoby będące w związkach nieformalnych jest to zobowiązanie na wiele lat, w ciągu których wiele aspektów życia mogło ulec zmianom. Czy rozwód kredytobiorców przekreśla możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od banku w związku z kredytem frankowym?

Rozwód a zwolnienie z długu

Rozwód oprócz zakończeniem małżeństwa skutkuje podziałem wspólnego majątku w formie dobrowolnej lub poprzez orzeczenie sądu, nie dotyczy to jednak wspólnie zaciągniętych długów – kredytobiorcami mogą zostać najbliżsi członkowie rodziny oraz osoby niespokrewnione, tym samym brak pokrewieństwa i aktu małżeństwa między partnerami nie stanowi o zwolnieniu którejkolwiek strony z długu.

Przejęcie kredytu przez jednego z kredytobiorców

Oczywiście istnieją rozwiązania, które powszechnie stosuje się w momencie rozstania współkredytobiorców. Mogą oni skorzystać z instytucji przejęcia długu (art. 519-526 k.c.) i zawrzeć porozumienie, w którym jedno z nich przejmie całe zobowiązanie – w tym przypadku kredyt frankowy. Umowa ta musi zostać jednak zaakceptowana przez wszystkie strony umowy kredytowej, a więc kredytobiorców oraz kredytodawcę. Jeśli bank zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie następuje podpisanie aneksu do umowy. Jednak zdarzają się również sytuacje, w których bank nie pozwala na przejęcie długu jednej ze stron z uwagi na brak odpowiedniej zdolności kredytowej, która jest weryfikowana na nowo. Wówczas alternatywą staje się znalezienie innego współkredytobiorcy poprzez zawarcie stosownego porozumienia w postaci aneksu do umowy.

Co się dzieje jeśli żadna ze stron nie może przejąć na siebie długu?

Rozwiązaniem tego problemu może być sprzedaż nieruchomości, jeśli jej wartość pokryje zobowiązanie wobec banku lub wynajem lokalu, pod warunkiem posiadania przez kredytobiorców alternatywy do zamieszkania. Dlatego też decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być przemyślana jest to bowiem wieloletnie zobowiązanie, które może nieść ze sobą różnorakie skutki.  

Bez względu na okoliczności, rozwód nie ma wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń od Banku w związku z zawartym kredytem hipotecznym denominowanym lub indeksowanym do waluty obcej. Tym samym frankowicze ze skomplikowaną sytuacją rodzinną również mogą uzyskać pomoc w walce z bankiem.