Jeszcze kilka lat temu sprawy kredytobiorców frankowych w sądach należały do rzadkości. Dzisiaj za sprawą rekordowego odsetka ponad 95% wygranych, stanowią zdecydowaną większość postępowań na wokandach wydziałów cywilnych. Tak korzystna linia orzecznicza spowodowała, że kolejna grupa kredytobiorców frankowych zaczęła dopominać się o swoje prawa. Chodzi o przedsiębiorców frankowych.

Jakie szanse w sądzie mają przedsiębiorcy frankowi?

Bez względu na rodzaj kredytobiorcy, banki bazowały na podobnych wzorcach umownych. Podstawową cechą wspólną konsumentów i przedsiębiorców frankowych jest treść zapisów przeliczeniowych. Czyli niezależnie od tego, na jaki cel zawarto umowę kredytu frankowego, bank stosował własny kurs ustalany w tabeli. Niewątpliwie parasol ochronny nad konsumentami jest znacznie większy. Co wynika z ich słabszej pozycji w stosunkach prawnych z podmiotami profesjonalnymi. Ale nie oznacza to, że przedsiębiorcy frankowi są na straconej pozycji.

– Oczywiście zakres ochrony przedsiębiorców frankowych jest mniejszy niż w przypadku konsumentów. Niemniej jednak osoby prowadzące działalność gospodarczą mają solidne podstawy prawne do skutecznego kwestionowania zawartych umów frankowych. Potwierdzają to pierwsze korzystne wyroki – informuje Paweł Wójcik, Prezes Zarządu Votum Finance Help Sp. z o.o.

Jesteś przedsiębiorcą frankowym? Sprawdź ofertę Votum Finance Help!

Sąd Najwyższy otwiera drzwi przedsiębiorcom frankowym

Sąd Najwyższy już w uchwałach podjętych sprzed 30 laty wskazywał, że sprzeczne z naturą umowy gospodarczej są takie zapisy, które dają jednej tylko stronie możliwość dowolnej zmiany jej warunków. Jednak prawdziwym przełomem w walce przedsiębiorców frankowych z bankami jest tegoroczna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. (III CZP 40/22). SN stwierdził, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredyt

Co ciekawe uchwała została wydana na wniosek Sądu Apelacyjnego rozpoznającego sprawę konsumenta. Sąd miał wątpliwości, co w sytuacji, gdy zapis umowy stanowi jednocześnie klauzulę abuzywną oraz jest sprzeczny z ogólnymi przepisami prawa. Z uwagi na swą treść i zakres nieograniczający się tylko do konsumentów, podjęta uchwała ma szczególnie istotny wpływ na właściwą interpretację zapisów umów kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych, zawieranych przez wszystkie podmioty, w tym przedsiębiorców – podkreśla Radca Prawny Emil Mędrecki z kancelarii Mędrecki & Partners Law Office Sp. kom.

Frankowicze-przedsiębiorcy już wygrywają w sądach

Korzystne orzecznictwo w sprawach kredytobiorców frankowych, prowadzących działalność gospodarczą, nie jest jedynie dziełem Sądu Najwyższego. Pierwsze korzystne wyroki dla frankowiczów–przedsiębiorców pojawiały się już przed podjęciem powyższej uchwały SN. Jednym z przykładów orzeczeń stwierdzających nieważność umowy kredytu zawartej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 r. (sygn. akt XVI GC 1309/20). Sąd uznał, że umowa jest nieważna, z uwagi na sprzeczność z zasadą swobody umów. Jednym z argumentów przytoczonych przez sąd była całkowita swoboda banku w określaniu kursu kupna, jak i kursu sprzedaży franka szwajcarskiego. A tym samym możliwość swobodnego kształtowania wysokości raty, którą kredytobiorca frankowy był zobowiązany wpłacać do banku.

Takie ukształtowanie obowiązków i uprawnień stron pozostaje w sprzeczności z naturą umowy kredytowej. A tym samym przekracza granice swobody umów. Co oznacza nieważność całej umowy od daty jej zawarcia. – dodaje mec. Emil Mędrecki.

Jaka przyszłość czego przedsiębiorców frankowych?

Pierwsze wygrane przedsiębiorców frankowych w sporach z bankami są już faktem. A to dopiero początek. Ponieważ do sądów trafiają na razie tylko pojedyncze sprawy. A zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, łącznie udzielono ponad 100 tys. kredytów powiązanych z walutami obcymi na cele gospodarcze i inwestycyjne.

Nasza oferta obejmuje zapewnienie reprezentacji zarówno w przypadku kredytów zaciąganych bezpośrednio przez spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym, które środki z kredytu w całości lub w zdecydowanej część przeznaczyły na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Potwierdzam jednocześnie, że zawarliśmy już pierwsze kontrakty z przedsiębiorcami na obsługę spraw i zainteresowanie w tym zakresie stale rośnie – dodaje Paweł Wójcik z Votum Finance Help.