Oprócz unieważnienia umowy kredytu i zwrotu wpłaconych rat, wyrok sądowy może także przynieść Frankowiczom dodatkową korzyść w postaci ustawowych odsetek za opóźnienie. To kolejny powód, dla którego warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Termin rozpoczęcia naliczenia odsetek ustawowych

Możliwe są  3 sposoby zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie:

  • od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty skierowanego do banku,
  • od momentu pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności przez sąd,
  • od momentu wydania wyroku unieważniającego umowę frankową przez Sąd I instancji.

Pełnomocnicy, dążąc do jak najlepszej ochrony interesów swoich klientów, w pozwie wnioskują o przyznanie odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili otrzymania przez bank wezwania do zapłaty.

Zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego, odsetki ustawowe za opóźnienie przysługują kredytobiorcy, gdyż „§ 1. o ile dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

TSUE popiera Frankowiczów w sprawie ustawowych odsetek za opóźnienie

Czerwiec był przełomowym miesiącem dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Dnia 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie sprawie C-520/21, w którym przede wszystkim ustalił, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, bank nie ma prawa żądać od konsumenta zwrotu żadnych środków poza pierwotnym kapitałem kredytu, a zwłaszcza nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

TSUE wyraził również swoje stanowisko w kwestii sposobu naliczania odsetek w sprawach dotyczących franków szwajcarskich. Z orzeczenia Trybunału wynika, że odsetki powinny być naliczane zgodnie z przepisami prawa, to jest od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, a dokładniej od dnia następnego po upływie terminu na dokonanie płatności. To, w jaki sposób naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie ma duże znaczenie dla Frankowiczów, ponieważ stanowią dodatkowe środki pieniężne, do których mają prawo.

wyrok

Należy podkreślić, że obecnie ustawowe odsetki za zwłokę wynoszą 9,50 proc. rocznie. Oznacza to, że przykładowo Kredytobiorca posiadający kredyt na około 200 000 zł, codziennie traci nawet około 100 zł, co przekłada się na stratę roczną wynoszącą 36 500 zł.

Odsetki za opóźnienie to dodatkowe pieniądze dla Frankowiczów

Statystyki wskazują, że aktualnie Frankowicze wygrywają 99% spraw w sądzie. Prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej przez sąd to dla Kredytobiorców CHF nie tylko odejście od comiesięcznych, wysokich rat, ale całkowite pozbycie się toksycznego kredytu. Co więcej odsetki za opóźnienie, które bank ma obowiązek wypłacić Kredytobiorcom stanowią kolejny argument za podjęciem decyzji o pozwaniu banku i dochodzeniu swoich roszczeń przed sądem.

Więcej informacji: www. gospodarka.sos.pl