W zależności od rodzaju umowy kredytowej oraz zawartych w niej zapisów zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest odmienny. W przypadku kredytów indeksowanych jest to przede wszystkim zwrot nadpłaconych rat oraz zmniejszenie salda zadłużenia. Natomiast w kredytach denominowanych są podstawy do unieważnienia umowy kredytowej w całości. Ponadto przedmiotem postępowania może być również zwrot składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenia pomostowego.