W czwartek, 12 października, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w odpowiedzi na pytania skierowane przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. W swoim orzeczeniu, które dotyczyło sprawy oznaczonej syg. C-326/22, TSUE przyjął stanowisko przychylnie nastawione do konsumentów. Zgodnie z nim, bank ma obowiązek udostępnienia dokumentów Kredytobiorcy, a ten z kolei ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko kredytodawcy.

 TSUE w sprawie C-326/22?

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii prawa Kredytobiorcy lub uprawnionego przez niego przedsiębiorcy do żądania od banku wydania egzemplarza umowy kredytowej, a także do pozyskania informacji w zakresie spłaty rat kredytu. Pytanie skierowane przez sąd do TSUE jest ważne ze względu na ocenę, czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, bank zwrócił konsumentowi odpowiednią kwotę. Co więcej, w przypadku braku prawidłowego rozliczenia, na podstawie uzyskanej dokumentacji, Kredytobiorca ma możliwość pozwania banku o zwrot należnej kwoty. Co istotne, Sąd Rejonowy podkreślił, że konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty części lub całego kredytu, a zatem koszty związane z całością kredytu powinny być proporcjonalnie obniżone o koszty związane z krótszym okresem obowiązywania umowy, nawet jeśli Kredytobiorca ponosił te koszty przed spłatą.

temida

Kredytobiorca ma prawo chronić swoje prawa, ale do tej potrzebuje dokumentów

Obecnie przepisy stanowią, że Kredytobiorca ma prawo bronić swoich praw przed sądem, ale musi opierać swoje roszczenia powołując się na dokumentację, w tym na umowę kredytową. Jednak zdarzają się sytuacje, w których Kredytobiorca nie posiada własnej kopii umowy. Co istotne, bez kompletu dokumentów, konsument nie jest w stanie ocenić, czy bank poprawnie obliczył kwotę, którą kredytodawca powinien mu zwrócić z powodu wcześniejszej spłaty zobowiązania. Co więcej, tylko mając dostęp do wszystkich dokumentów, konsument może ocenić, czy opłaca się wszczynać postępowanie sądowe przeciwko bankowi. Niemniej jednak, ważnym elementem, który sąd podkreśla, jest brak obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z kredytem przez Kredytobiorcę.

TSUE po stronie Konsumentów. Bank musi wydać dokumentację związaną z kredytem

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, sąd zaznaczył, że według jego oceny, możliwość uzyskania pełnej dokumentacji od banku wynika z zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej. W innym rozstrzygnięciu, uprawnienia i możliwości działania konsumenta byłyby znacząco ograniczone, co mogłoby uniemożliwić dochodzenie swoich roszczeń i praw przed sądem. Dodatkowo, brak dostępu do dokumentacji kredytowej zwiększa ryzyko niepowodzenia w sporze z kredytodawcą, co mogłoby być przyczyną rezygnacji z podjęcia działań prawnych przez niektórych Kredytobiorców.

Pod koniec września TSUE wydał ważny wyrok dla Kredytobiorców, a dzisiejsze orzeczenie w sprawie o syg. C-326/22 jest kolejnym powodem dla Kredytobiorców, zachęcającym ich do podjęcia działań prawnych przeciwko kredytodawcy. Stanowisko przychylnie nastawione do konsumentów potwierdza, że Kredytobiorca ma prawo żądać od kredytodawcy udostępnienia pełnej dokumentacji kredytowej, a z kolei kredytodawca ma obowiązek jej wydania. Co więcej, w swoim orzeczeniu TSUE podkreśla jak duże znaczenie ma skuteczna, sądowa ochrona praw konsumentów, którzy uznawani są za słabszą stronę umowy z bankiem.