Kredyt udzielany i wypłacany w walucie obcej. Spłata powstałego zobowiązania również realizowana jest w walucie obcej, poprzez zwrot udzielonego kapitału w kwocie nominalnej, wraz z odsetkami opartymi na oprocentowaniu określonym w umowie kredytowej.