UNWW

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to opłata jaką należy uiścić w przypadku, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego kapitału niezbędnego do zaciągnięcia kredytu. Jest to zabezpieczenie chroniące bank przed brakiem możliwości odzyskania całości długu od...

Przedawnienie roszczeń

Instytucja prawa cywilnego dająca podstawy do ograniczenia lub wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń po upływie określonego czasu, oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. W...

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe, stosowane na nieruchomościach jako zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, np. zawartej umowy kredytowej z bankiem.

Konsument

Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego). Na gruncie przepisów Konstytucji RP konsument jest rozumiany jako osoba nabywająca towar na własny...

LIBOR

Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stosowana przez banki w umowach indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej do wyliczenia podstawy odsetek.

Ustawa antyspreadowa

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, która wprowadza obowiązek umożliwienia kredytobiorcom bez dodatkowych opłat spłaty zobowiązania bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony oraz obowiązek uregulowania w umowie kredytu...