Kredyt denominowany charakteryzuje się wyrażeniem w umowie kwoty kredytu bezpośrednio w walucie obcej, natomiast kredyt uruchamiany jest w walucie polskiej. Przy uruchomieniu kredytu, kwota zobowiązania zostaje przeliczona przez Bank kursem kupna waluty, do której kredyt jest denominowany  (np. CHF), a raty kredytu są przeliczane na walutę polską po kursie sprzedaży waluty do której kredyt jest denominowany (np. CHF).