Określenie „kwiat mazalny”, które również bywa nazywane „listem mazalnym”, to termin często używany przez osoby korzystające z kredytów. To enigmatyczne wyrażenie wzbudza zainteresowanie, jednakże co tak naprawdę oznacza „list mazalny„?

Czym jest list mazalny?

Kwiat mazalny, inaczej znany jako list mazalny, to formalne zezwolenie na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. W prostych słowach, jest to potwierdzenie zakończenia zobowiązania finansowego. Bank wydaje ten dokument po pełnej spłacie kredytu lub po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytowej przez sąd. Co ważne, nie posiada ustalonej daty ważności. Pomimo obowiązku wydania, często dostarcza się go dopiero na wniosek. W przypadku niespłaconego zadłużenia, bank ma prawo odmówić udzielenia listu mazalnego.

Wniosek o wydanie listu mazalnego

Wystarczy jasno poprosić o dostarczenie oświadczenia, które wyraża zgodę na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej. Warto pamiętać, aby we wniosku znalazły się takie dane jak:

  • numer umowy kredytowej,
  • numer wpisu do księgi wieczystej,
  • uzasadnienie złożenia wniosku,
  • adres, na który bank powinien przesłać list mazalny.

Gotowy wniosek możemy złożyć w odpowiednim banku. Zwykle oczekiwanie trwa do kilkunastu dni. Bank nie powinien zwlekać z dostarczeniem listu mazalnego, zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 100 Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Chociaż to zdarza się rzadko, może wystąpić sytuacja, gdy bank żąda opłaty za przygotowanie tego dokumentu.

małżeństwo w swoim domu

Jakie warunki musi spełniać list mazalny?

Prawidłowo sporządzony list mazalny musi określać:

  • nieruchomość, której dotyczył (adres oraz numer księgi wieczystej),
  • zobowiązanie, które zostało wykonane (numer umowy kredytowej, wyrok sądowy),
  • rodzaj hipoteki (umowny lub przymusowy),
  • kto jest odbiorcą listu.

Dodatkowo musi zawierać:

  • potwierdzenie wygaśnięcia wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipotek,
  • zgodę na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.
Co zrobić po otrzymaniu listu mazalnego?

Kolejnym etapem jest złożenie prośby o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej. Usunięcie opiera się na korzystnym orzeczeniu sądowym o unieważnieniu umowy kredytowej lub na pełnej spłacie długu. Wniosek trzeba złożyć w Sądzie Rejonowym w Dziale Wieczystoksięgowym, który prowadzi odpowiednią Księgę Wieczystą. Specjalny formularz jest dostępny na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i obecnie jest związany z opłatą w wysokości 100 zł. W przypadku, gdy bank zabezpieczył kredyt więcej niż jedną hipoteką, trzeba uwzględnić opłaty dla każdej hipoteki przy składaniu wniosku. W sytuacji dwóch hipotek, koszty wynoszą łącznie 200 zł.

Jak napisać wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

W tekście wniosku powinno się zawrzeć wskazanie podstawy jego złożenia, a mianowicie prawomocnego orzeczenia o unieważnieniu umowy kredytowej. Należy niezbędnie załączyć kopia wyroku sądowego oraz klauzule potwierdzające prawomocność tej decyzji. Jeżeli umowę kredytową zawarto z wcześniejszym prawnym właścicielem banku, wymagane jest załączenie odpisu z KRS banku. Wniosku towarzyszyć powinien także uzyskany od banku list mazalny.

Autor: Kamila Dawid