Co stanie się po wydaniu prawomocnego wyroku, w którym sąd orzeknie nieważność umowy kredytowej – to pytanie, które zadaje sobie wielu posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Po otrzymaniu takiego wyroku drugiej instancji, Kredytobiorcy zastanawiają się, jakie muszą podjąć następne kroki.

Sąd unieważnił umowę kredytową – co dalej z ratami?

Warto zaznaczyć, że wyrok sądu odwoławczego staje się prawomocny natychmiast po ogłoszeniu. Gdy umowa zostaje unieważniona prawomocnie, nie ma dłużej obowiązku spłacania rat kredytowych od dnia wyroku. Jeśli nie ma decyzji sądu o zawieszeniu spłaty rat lub samodzielnie zdecydujemy się zaprzestać spłacać raty, należy podjąć działania, aby zapobiec dalszym płatnościom. Banki zobowiązane są do zachowania wszelkich formalności, co często wiąże się z późnym podjęciem działań. Informacje o prawomocnym wyroku mogą dotrzeć do banku z opóźnieniem, co może skutkować pobraniem kolejnych rat, do których bank nie ma praw od momentu ogłoszenia wyroku. Dlatego istotne jest, aby wycofać zlecenia stałych płatności na konto bankowe lub anulować automatyczne pobieranie rat przez bank.

Zwrot pieniędzy z banku – czy to pewne?

Wyrok unieważniający umowę kredytową zobowiązuje bank do zwrotu rat, które zawarte były ujęty w pozwie. Bywają przypadki, kiedy banki chcąc uniknąć egzekucji komorniczej,  dlatego wychodzą naprzeciw Klientom i proszą o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew. Otrzymując dane, bank natychmiastowo dokonuje przelewu środków. Są jednak przypadki, kiedy kredytodawcy próbują uciec od odpowiedzialności. Wówczas niezbędna jest interwencja komornika i przeprowadzenie egzekucji. Do jej wykonania niezbędny jest odpis wyroku z tzw. klauzulą wykonalności. Jest to potwierdzenie sądu o wydaniu prawomocnego wyroku, który umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.  Będąc w posiadaniu wyroku z klauzulą, należy złożyć wniosek do komornika, który zwykle szybko rozpoczyna działanie, gdyż banki posiadają środki na swoich rachunkach, co zdecydowanie ułatwia egzekucję zasądzonej sumy. Istotne jest, aby na tym etapie podjąć współpracę z kancelarią prawną, ponieważ skuteczność egzekucji często zależy jest od tego, czy złożony wniosek został poprawnie skonstruowany.

bank
Stwierdzenie nieważności umowy, a weksle

W niektórych przypadkach banki żądały od klientów podpisania blankietowych weksli jako zabezpieczenia kredytu, które miały być wykorzystane w przypadku, gdyby Kredytobiorca nie spłacił długu. Chociaż umowa zostaje unieważniona, bank zazwyczaj nadal jest w posiadaniu wszystkich dokumentów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku o zwrot weksli, zgodnie z ustaloną liczbą w umowie kredytowej. Czasami to sam kredytodawca zwraca się do Klienta z pytaniem, czy chce odebrać weksel czy też zniszczyć go w sposób przewidziany przez bank.

Umowa nieważna, co teraz z hipoteką?

Po wydaniu wyroku sądowego, który unieważnia umowę, sąd nie aktualizuje automatycznie księgi wieczystej, a hipoteka pozostaje nadal zarejestrowana. Aby usunąć hipotekę, konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki w sądzie rejestrowym i pokrycie odpowiednich opłat. To zadanie spoczywa na Kredytobiorcy jako jego obowiązek i prawo, a bank nie jest zobowiązany do dokonywania takich działań. Po złożeniu wniosku, bank powinien wydać tzw. list mazalny, który stanowi oświadczenie o zgodzie na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej. Na podstawie takiego dowodu, sąd ma możliwość wykreślić hipotekę. Niemniej jednak, bywają sytuacje kiedy bank odmawia wydania takiego oświadczenia z uwagi na prowadzone działania w kierunku wystąpienie ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. W związku z powyższym, Kredytobiorca musi  uzyskać zaświadczenie z sądu o prawomocnym, możliwym do wykonania wyroku. Warto również dodać, że w zdecydowanej większości spraw, sądy uznają odpis wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności za wystarczającą podstawę do wykreślenia hipoteki, nawet bez posiadania listu mazalnego.

Wpis do Biura Informacji Kredytowej

Kredytodawcy przekazują do Biura Informacji Kredytowej wszelkie dane dotyczące zadłużenia, dlatego istotne jest dopilnowanie, aby w raporcie BIK została ujęta informacja o unieważnieniu umowy kredytowej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bank jest zobowiązany do przekazania tych informacji w ciągu 7 dni, a oczekuje się, że aktualizacja danych w rejestrach BIK nastąpi w ciągu kolejnych 7 dni od momentu otrzymania tych informacji przez BIK. Jest to o tyle istotna kwestia dla Kredytobiorcy, z uwagi na fakt, że zdolność kredytowa w przyszłości zależy właśnie od wpisów w BIK. Zaniechanie zaktualizowania informacji po wyroku może być kolejnym utrapieniem w przyszłości Kredytobiorcy.

Rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy przez sąd

Pierwsza z opcji zakłada, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej przez sąd, Kredytobiorca wykonuje przelew na konto banku w wysokości równoważnej wypłaconemu kapitałowi. To rozwiązanie jest szczególnie praktykowane w przypadkach spłacenia całego kapitału lub w przypadku kiedy na początku postepowania Klient otrzymał zawieszenie płatności rat, a wyrok prawomocny obejmuje wszystkie wpłaty.

W zdecydowanej większości Kredytobiorcy nadal spłacają kolejne raty podczas trwania procesu, a co istotne, nie są one uwzględnione w wyroku. W takiej sytuacji, rozsądnym posunięciem jest przedstawienie tych wpłat jako potrącenie wobec zwrotu kapitału. W tym celu należy zsumować wszystkie wpłacone raty i wezwać bank do zwrócenia kapitału. Z kolei jeśli wpłacone w trakcie postępowania raty nie są wystarczające do pokrycia kapitału, należy uzupełnić brakującą kwotę ze środków otrzymanych od banku. W przypadku kiedy nadal nie jest to wystarczająca suma, koszty należy pokryć ze swoich własnych środków.

Kiedy zdecydujemy się na rozpoczęcie rozliczenie przed otrzymaniem zasądzonych środków od banku, istnieje możliwość potrącenia nie tylko wpłat dokonanych w trakcie procesu, ale także całej lub części kwoty zasądzonej w wyroku. Możliwe jest, aby należność została potrącona od razu po ogłoszeniu wyroku. Warto jednak pamiętać, aby dokonać potrącenia tylko w odpowiedniej wysokości, która pokryje zwrot kapitału kredytu, uwzględniając wpłaty nieobjęte wyrokiem. Potrącając zbyt wygórowaną sumę, może to uniemożliwić rozliczenie wszystkich dokonanych wpłat w trakcie procesu, co mogłoby wymagać wytoczenia oddzielnego powództwa przeciwko bankowi w celu zwrotu tych wpłat.

Zauważalna jest tendencja do coraz częstszego działania banków w zakresie wychodzenia z propozycją porozumienia kompensacyjnego, które umożliwiają rozliczenie stron poprzez umowne potrącenie. W momencie kiedy po potrąceniu wszelkich wpłat – również tych, które nie były uwzględnione w wyroku – na koncie klienta widnieje nadwyżka, bank przelewa pozostałą sumę na wskazane konto Klienta. Sytuacja jest analogiczna w przypadki niedopłaty po stronie Kredytobiorcy. Wówczas musi on uregulować ją zgodnie z ustalonym porozumieniem.

więcej informacji na stronie www. gospodarka.sos.pl