Dzięki korzystnemu orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązanie w postaci kredytu we frankach szwajcarskich w Millennium Banku mają szansę na unieważnienie swojej umowy kredytowej. Jeśli w jej treści bank zawarł niedozwolone zapisy, Frankowicze mogą skierować pozew przeciwko kredytodawcy i żądać zwrotu wpłaconych rat. Wszelkie działania, jakie należy podjąć w związku z wadliwą umową o kredyt CHF zawartą z Millennium Bank omawiamy poniżej.

Roszczenia Frankowiczów w sprawach przeciwko Millennium Bank

Statystyki sądowe pokazują, że Bank Millennium jest jednym z kredytodawców, którego Frankowicze najczęściej pozywają w związku z abuzywnymi klauzulami umownymi.  Kredytobiorcy posiadający kredyt frankowy w Millennium Bank kierują pozwy, w których przedstawiają dwa główne roszczenia:

  • dotyczące unieważnienia umowy kredytowej,
  • roszczenie ewentualne o zapłatę w przypadku „odfrankowienia” kredytu.

W przypadku roszczenia dotyczącego unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicze równocześnie mogą żądać zapłaty z tytułu nieważności tej umowy. W takiej sytuacji bank ma obowiązek zwrócić równowartość kwot, które pobrał od Kredytobiorcy w trakcie całego okresu obowiązywania umowy. Jeżeli mowa o odfrankowieniu, takie roszczenie warto zawrzeć w pozwie, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym oddaleniem wniosku o unieważnienie umowy kredytowej.

Co istotne, przygotowanie pozwu warto powierzyć specjalistom z Votum Robin Lawyers specjalizującym się w pomocy Frankowiczom. Pełnomocnik poza sporządzeniem pozwu wskaże również  jakie dokumenty są niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Millennium Bank.

kredyt na dom

Pozew przeciwko Bankowi Millenium – niezbędne dokumenty

Składając pozew do sądu konieczne jest dołączanie do niego dokumentacji kredytowej. W celu wszczęcia postępowania przeciwko Millennium Bank w związku z wadliwą umową kredytową należy:

  • dołączyć pełnomocnictwo udzielane pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Frankowicza,
  • wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa,
  • wnieść opłatę sądową od pozwu,
  • dołączyć umowę kredytową wraz z regulaminem i aneksami,
  • dołączyć złożoną do banku reklamację i odpowiedź na nią,
  • przedstawić wyliczenia, poświadczające zasadność roszczeń,
  • dołączyć zaświadczenie od banku dotyczące poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów kredytu.

Kredytobiorcy niejednokrotnie wyrażają niezadowolenie z uwagi na odległe terminy, które sądy wyznaczają do rozpatrzenia ich sprawy frankowej. Warto zatem podkreślić, że sami Frankowicze mają wpływ na przyspieszenie tego procesu starannie kompletując niezbędną dokumentację do wytoczenia pozwu przeciwko Millennium Bank. Niestety, w sytuacjach, gdy do pozwu dołączane są pojedyncze, niekompletne dokumenty, przekłada się to na czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej sprawy, gdyż wcześniej sąd nakazuje Kredytobiorcy uzupełnić wymagane załączniki.

chf

Postępowanie sądowe w sprawie frankowej z Millennium Bank

Po złożeniu pozwu w sądzie wraz z dokumentami, sprawa zostaje rozpoczęta. Warto zaznaczyć, że od 11 kwietnia 2023 roku pozwy można składać w sądach właściwych dla miejsca zamieszkania powoda. Po złożeniu pozwu w właściwym sądzie, następuje rejestracja sprawy, nadanie jej sygnatury i losowanie sędziego. Sędzia po zapoznaniu się z dokumentacją i stwierdzeniu jej kompletności, przesyła pozew do banku. Bank ma od dwóch tygodni do miesiąca, zależnie od sądu, na udzielenie odpowiedzi na pozew. Następnie rozpoczyna się postępowanie dowodowe, które obejmuje przedstawienie dokumentacji, zeznań świadków, przesłuchanie powoda oraz w niektórych przypadkach powołanie biegłego. Osobiste stawiennictwo Kredytobiorcy przed sądem jest wymagane jedynie w przypadku otrzymania wezwania do sądu. W innych przypadkach, gdy Frankowicz otrzymuje tylko zawiadomienie, jego uczestnictwo jest możliwe, ale nieobowiązkowe. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, sąd I instancji wydaje wyrok, od którego stronom przysługuje prawo do apelacji. Niezależnie od wyroku, warto złożyć wniosek do sądu po jego wydaniu o uzasadnienie wyroku, które może być przydatne w sądzie II instancji. Taki wniosek należy złożyć w ciągu tygodnia od wydania wyroku.