Kancelaria z Grupy Kapitałowej VOTUM uzyskała kolejne korzystne rozstrzygnięcia dla swoich klientów w sprawach frankowych. Dzisiaj wpłynęły trzy wyroki zaoczne wydane 2 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny. Orzeczenia zapadły w trzech odrębnych postępowaniach dotyczących roszczeń Frankowiczów przeciwko Bankowi BPH SA (dawny GE Money Bank SA). W rezultacie łączna wartość zasądzonych roszczeń z tytułu nadpłaconych rat wyniosła ponad 155 tys. złotych! Frankowicze wygrywają!

{button}

Czego dotyczyły pozwy frankowiczów?

Przede wszystkim sprawy dotyczyły kredytów indeksowanych do CHF, udzielonych przez GE Money SA, a obecnie Bank BPH SA. Kredytobiorcy zaciągnęli swoje zobowiązania w złotych polskich i w tej walucie była określona ich wartość w umowach kredytowych. Ponadto bank zastosował mechanizm waloryzacji do waluty franka szwajcarskiego. A to spowodowało, że zadłużenie kredytobiorców przeliczono po kursie CHF w dniu uruchomienia kredytu. Niestety z umowy nie wynikało wprost, jaki to będzie kurs oraz w jaki sposób bank go ustali. Ponadto Frankowicze od początku spłacali raty w PLN po kursie ustalanym przez bank w swojej tabeli.

Niedozwolone postanowienia umowne

Kredytobiorcy reprezentowani przez kancelarię z GK VOTUM oparli swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny wiązać konsumentów. Roszczenia dotyczyły nienależnie pobranych przez bank rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości wyższej od tej, jaką rzeczywiście powinni byli spłacić kredytobiorcy.

Frankowicze wygrywają zwrot nadpłaconych rat

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe Wydział IX Cywilny rozpatrywał wszystkie sprawy w ramach odrębnych postępowań. Zwrócił pozwanemu bankowi odpowiedzi na złożone pozwy i wydał trzy wyroki zaoczne.

Sąd zasądził w poszczególnych sprawach:

  • 63.033,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, sprawie o sygn. akt IX 1327/19,
  • 53.146,92 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, w sprawie o sygn. akt IX C 1326/19,
  • 38.949,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, w sprawie o sygn. akt IX C 1325/19.

Sąd nadał wyrokom rygor natychmiastowej wykonalności. Bankowi służy prawo do złożenia sprzeciwu.

Początek 2020 r. obfituje w korzystne wyroki dla Frankowiczów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej VOTUM. Niniejsze rozstrzygnięcia są dla nas bardzo korzystne, między innymi dlatego, że dotyczą Banku BPH SA (dawnego GE Money Bank SA), który do tej pory nie posiadał imponującej liczby zapadłych wyroków. Oczywiście liczymy, że korzystna tendencja będzie widoczna również w kolejnych prowadzonych przez nas postępowaniach.

Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers S.A. z Grupy Kapitałowej VOTUM.