Ten dzień przejdzie do historii Grupy Kapitałowej VOTUM świadczącej m.in. pomoc frankowiczom! 13 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wydał trzy korzystne wyroki w sprawach klientów posiadających kredyty indeksowane do CHF. Łączna wartość zasądzonych roszczeń z tytułu nadpłaconych rat przekroczyła 100 tys. złotych!

Czego dotyczyły pozwy frankowiczów?

Wszystkie sprawy dotyczyły kredytów indeksowanych do CHF, udzielonych przez BRE Bank SA, a obecnie mBank SA. Kredytobiorcy zaciągnęli swoje zobowiązania w złotych polskich i w tej walucie była określona ich wartość w umowach kredytowych. Jednocześnie bank zastosował mechanizm waloryzacji do waluty franka szwajcarskiego, co powodowało, że zadłużenie kredytobiorców zostało przeliczone po kursie CHF w dniu uruchomienia kredytu. Niestety z  umowy nie wynikało wprost, jaki to będzie kurs oraz w jaki sposób zostanie ustalony. Ponadto frankowicze od początku spłacali raty w PLN po kursie ustalanym przez bank w swojej tabeli.

Kredytobiorcy reprezentowani przez kancelarię z GK VOTUM oparli swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny wiązać konsumentów.

Jakie stanowisko zajął sąd?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi rozpatrywał wszystkie sprawy w ramach odrębnych postępowań. Dnia 13 lutego 2020 r. odbyły się zatem trzy rozprawy w wyznaczonych godzinach. Po zakończeniu każdej z nich, sędzia prowadzący postępowanie postanowił odroczyć ogłoszenie wyroków do 15:30.

Sąd zważył, co następuje:

  1. w sprawie o sygn. akt XVIII C 356/19, zasądził kwotę 31.565,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu,
  2. w sprawie o sygn. akt XVIII C 366/19, zasądził kwotę 30.222,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu,
  3. w sprawie o sygn. akt XVIII C 798/19, zasądził kwotę 38.646,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Sprecyzowane roszczenia dotyczyły nienależnie pobranych przez bank od kredytobiorców rat kapitałowo-odsetkowych w wyższej wysokości, niż rzeczywiście powinni byli spłacić.

Muszę przyznać, że nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, by w ciągu jednego dnia, podczas jednego ogłoszenia, sąd wydał aż trzy wyroki korzystne dla frankowiczów. Z drugiej strony wierzymy, że stanie się to naszą codziennością, skoro prawnicy z kancelarii z naszej grupy kapitałowej każdego miesiąca wysyłają setki pozwów do sądów w sprawach frankowych – informuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.