Wciąż wiele osób, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego z różnych względów nie zdecydowało się na skierowanie swojej sprawy do sądu. Jedną z przyczyn takiego postępowania wydaje się być obawa przed długotrwałym i skomplikowanym procesem, dlatego alternatywą w takiej sytuacji może być zawezwanie do próby ugodowej.

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej ma na celu polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy dwoma podmiotami, przede wszystkim jednak pozwala na zabezpieczenie roszczenia i przerwanie biegu przedawnienia.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, niezależnie od wysokości roszczenia, zawsze kierowany jest do sądu rejonowego i to przed nim toczy się postępowanie. Podczas postępowania pojednawczego sąd wciela się w rolę mediatora, w związku z tym nie bada stanu faktycznego sprawy czy dowodów. Warto zauważyć, że postępowanie pojednawcze nie gwarantuje zawarcia ugody przed sądem.

Czy warto zdecydować się na postępowanie pojednawcze?

Niewątpliwą korzyścią płynąca ze skierowania do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jest zabezpieczenie roszczenia poprzez przerwanie biegu przedawnienia. Ponadto koszty postępowania pojednawczego są zdecydowanie niższe w porównaniu do kosztów klasycznego postępowania sądowego.

Ile kosztuje postępowanie pojednawcze?

Opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dzielą się na dwie grupy, odpowiednio dla roszczeń o wartości do 10.000,00 złotych oraz dla roszczeń o wartości ponad 10.000,00 złotych. W pierwszym wariancie opłata wynosi 40,00 złotych, natomiast w drugim 300,00 złotych.

Rozważając możliwość skierowania do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy wcześniej dokładnie sprawdzić wysokość roszczenia jaka uległa już przedawnieniu. Istotnym jest, by zwrócić przy tym uwagę zarówno na raty kredytowe, jak i opłaty związane z ewentualnym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

W przypadku roszczeń o wartości poniżej 10.000,00 złotych wystarczające jest skierowanie do sądu kompletnego wniosku zawierającego potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 40,00 złotych. Natomiast w sytuacji, gdy zabezpieczone ma zostać roszczenie o wartości powyżej 10.000,00 złotych – należy dokonać opłaty od wniosku w wysokości 300,00 zł. Ważne jest, by opłata ta została uiszczona na właściwy numer rachunku bankowego przypisany do danego sądu. Brak uiszczenia opłaty powoduje ten sam skutek, co formalny brak pisma. W takiej sytuacji sąd nie podejmie jakichkolwiek czynności. Skierowanie niekompletnego wniosku nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń.

Już na tym etapie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który może odegrać istotną rolę między innymi podczas precyzowania wartości roszczenia. Opierając się wiedzy oraz doświadczeniu pełnomocnik zarekomenduje odpowiednie działania tak, aby były one korzystne dla kredytobiorcy.

Zawezwanie do próby ugodowej stanowi alternatywę dla wytoczenia powództwa tylko w sytuacji, gdy druga strona widzi wolę do porozumienia i choć postępowanie to rzadko kończy się zawarciem ugody warto je rozważyć. Korzyścią płynącą ze złożenia wniosku jest przede wszystkim zabezpieczenie roszczeń przed ich przedawnieniem. Pozwala to na podjęcie działań w przyszłości, w tym na skierowanie roszczeń do bezpośredniego postępowania sądowego.