Spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły w kwietniu ponad 1000 umów z Frankowiczami. Liczba ta pokrywa się z założeniami na bieżący rok. Co więcej przewidywane jest, że kolejni, niezdecydowani do tej pory Kredytobiorcy przystąpią do działania w związku z publikacją wyroku TSUE, który planowany jest 15 czerwca 2023 r.

Frankowicze nie rezygnują z dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej pomimo ostatniego zamieszkania wokół „ustawy frankowej”, która widoczna była w mediach, a także zwiększonej aktywności wśród banków w zakresie propozycji ugodowych. Mogłoby się wydawać, że próby rozwiązania problemu frankowego w drodze interwencji legislacyjnej nie przyniosą efektu, a ustawa nie zostanie powołana do życia. W związku z powyższym przewidujemy, że banki nadal będą praktykowały swoje działania w postaci masowego nakłaniania Kredytobiorców do zawierania ugód. Obecne propozycje porozumień zakładają konwersję kredytów na polski złoty oraz przejście na oprocentowanie oparte o wskaźnik WIBOR. Podobne rozwiązanie w 2019 r. zablokował Związek banków Polskich podczas przygotowywania ustawy powołujący tzw. „Fundusz Konwersji”. Odniósł się do tego, że „Praktycznie przymusowa konwersja kredytów walutowych będzie zamianą ryzyka walutowego na realne ryzyko stopy procentowej oznaczające wyższe raty kredytów, co w przyszłości może stać się powodem podobnych roszczeń klientów wobec banków oraz właścicieli banków względem Skarbu Państwa”. Na dzień dzisiejszy banki przekonują, że zawarcie ugody jest najlepszym rozwiązaniem dla Klientów posiadających kredyty walutowe. Warto jednak zaznaczyć, że Klienci Votum nie są zainteresowani porozumieniem z bankiem. Co więcej, można się spodziewać, że kolejni Kredytobiorcy, którzy jeszcze nie zadecydowali o losach swojego kredytu, rozważą powierzenie nam swojej sprawy.

Bartłomiej Krupa

prezes zarządu Votum SA.

Kwiecień – ponad 1000 umów z Frankowiczami

Analizując statystki w zakresie postępowań sądowych, kwiecień plasuje się na drugim miejscu pod kątem ilości wydanych wyroków. Co więcej jest to kolejny miesiąc, w którym liczba prawomocnych wygranych przekroczyła 200 spraw. Liczba wyroków zapadłych w sądach I instancji przyczyniła się do przekroczenia liczby 1000 korzystnych wyroków dla Klientów Votum.

raport kwiecień

Na organizację pracy sądów niewątpliwie wpłynęła uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r., która zmieniła liczbę sędziów z 1 na 3 w składzie orzekającym sądu II instancji.  Warto podkreślić, że w związku z uchwałą, odroczone i odwołane terminy rozpraw rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Mając na uwadze powyższe nie przewidujemy, aby czas postępowań w sądach II instancji został znacznie wydłużon.

Kacper Jankowski

wiceprezes zarządu Votum SA.