Uczestnictwo poszczególnych osób w postępowaniu sądowym zależy od tzw. legitymacji procesowej, czyli prawa do bycia stroną w takim postępowaniu. Legitymacja procesowa może pochodzić z różnych źródeł. W przypadku kredytów frankowych, jednym z takich źródeł jest zawarcie umowy kredytowej. Kredytobiorcy mają legitymację procesową jako jedna ze stron umowy kredytu, natomiast bank posiada legitymację procesową jako druga strona umowy.

Rozwód kredytobiorców a kredyt frankowy

Małżeństwa, które zdecydowały się na wzięcie kredytu we frankach, powinny zdawać sobie sprawę, że w przypadku rozwodu, podziału majątku lub separacji, ich zobowiązania wobec banku pozostają niezmienione. Przepisy prawa stanowią, że małżonkowie wciąż są wspólnie odpowiedzialni za spłatę kredytu, nawet jeśli jeden z nich już nie mieszka w objętej kredytem nieruchomości lub doszło do porozumienia między nimi, gdzie jeden z małżonków przejmuje spłatę kredytu.

Jeżeli spłata kredytu zostanie zaniedbana, bank może żądać spłaty zadłużenia od każdego z kredytobiorców indywidualnie. Porozumienia między kredytobiorcami nie mają wpływu na relacje z bankiem ani na zobowiązania wynikające z umowy kredytu.

rozwod
Spadkobiercy kredytów frankowych

Przepisy prawa dziedziczenia chronią interes banku dotyczący spłaty kredytu. Zobowiązanie wynikające z umowy kredytowej staje się częścią spadku i przechodzi na przyszłych spadkobierców zmarłego kredytobiorcy. Postępowanie spadkowe może odbyć się przed Notariuszem lub właściwym Sądem Rejonowym w ostatnim miejscu zamieszkania osoby zmarłej. W toku postępowania w Kancelarii Notarialnej Notariusz sporządza Akt poświadczenia dziedziczenia, zaś Sąd wydaje Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Oba dokumenty, Akt poświadczenia dziedziczenia i Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, stanowią prawne określenie kręgu spadkobierców.

Unieważnienie umowy kredytowej

Dla powodzenia postępowania sądowego w sprawie unieważnienia umowy kredytowej ważne jest ustalenie kręgu osób posiadających legitymacje procesową ze względu na ryzyko oddalenia powództwa. Sąd w postępowaniu może uznać, że do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej niezbędny jest udział wszystkich osób uprawnionych do udziału w postępowaniu. Udział wszystkich kredytobiorców  i spadkobierców zmarłych kredytobiorców w postępowaniu jest niezbędny do powodzenia sprawy w Sądzie.

Autor: Monika Kozłowska