Rekordowa ilość pozwów frankowiczów składanych co roku przeciwko bankom nikogo już nie dziwi. Prokonsumencka linia orzecznicza w zakresie masowego unieważniania wadliwych umów kredytowych skłania kolejnych kredytobiorców do zakwestionowania nieuczciwych zapisów umownych na drodze sądowej. Pomimo tego, że mBank jest pionierem jeśli chodzi o ilość złożonych pozwów – 17 849 (stan na 31.12.2022 r.), to frankowiczom Banku Millennium w 2022 r. udało się wytoczyć 6 158 procesów. Ogólnie na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzonych było 17 280 spraw sądowych przeciwko Bankowi Millennium. Czy kredytobiorcy posiadający kredyty indeksowane w Banku Millennium wygrywają?

Frankowicze w ubiegłym roku uzyskali 636 korzystnych wyroków przeciwko Bankowi Millennium

 

Pomimo tego, że Bank Millennium nie podaje dokładnych danych dotyczących orzeczeń sądowych na 2022 rok, można je oszacować poprzez analizę raportów z poprzednich lat. Daje to wynik 636 przegranych spraw frankowych Banku Millennium, z czego 94 prawomocne wyroki uzyskali klienci reprezentowani przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum. Zgodnie z wydanym sprawozdaniem Banku Millennium:

Aktualnie statystyki orzeczeń sądów pierwszej instancji i drugiej instancji są znacznie bardziej niekorzystne i ich liczba również wzrastała.

Źródło: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/raporty-roczne

Większość roszczeń zgłaszanych przez Klientów dotyczy stwierdzenia nieważności umowy kredytowej i zwrotu kwoty wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych ze względu na zawarte klauzule indeksacyjne. Ewentualnym żądaniem jest utrzymanie umowy kredytu w walucie PLN w oparciu o LIBOR + marża (odfrankowienie).

millennium wygrane w 2022

Rezerwy Banku Millennium wyniosły prawie 5,5 mld zł

 

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość brutto umów i pożyczek w postępowaniach indywidualnych i grupowych wniesionych wobec Banku Millennium wyniosła 5 576 mln zł. Jeśli wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Bank Millennium uznane zostałyby za nieważne bez odpowiedniego wynagrodzenia za kapitał, to koszt przed opodatkowaniem mógłby wynieść 5 499 mln zł. Ostateczna wartość może być wyższa lub niższa w zależności od ostatecznej linii orzeczniczej. W 2022 r. Bank Millennium utworzył rezerwy na ryzyko prawne dotyczące hipotek frankowych w wysokości 2 017 mln zł. Wartość bilansowa rezerw dla portfela Banku Millennium na koniec grudnia 2022 r. wyniosła prawie 5,5 mld zł (dokładnie 5 395 mln zł).

Klienci Votum w 2022r. uzyskali ponad 1000 wyroków p-ko Bankowi Millennium

 

Statystyki Grupy Kapitałowej Votum w sprawach frankowych Banku Millennium są również rekordowe. W 2022 r. prawnicy z kancelarii GK Votum złożyli 1 713 pozwów, co stanowi 27,8% spośród wszystkich pozwów skierowanych do banku. Uzyskaliśmy 1 018 wyroków na korzyść naszych Klientów, z czego 924 dotyczyło orzeczeń pierwszoinstancyjnych, a 94 odnosiło się do postępowań apelacyjnych. Z uwagi na średni czas postępowania apelacyjnego wynoszący około 1 roku, w 2023 r. wyroki pierwszoinstancyjne powinny się uprawomocnić. Władze Votum obserwują również intensywną kampanię Banku Millennium, który oferuje frankowiczom rozwiązania ugodowe.

Ostatnia opinia Rzecznika Generalnego TSUE sprawiła, że propozycje ugodowe, kierowane przez banki do klientów, „stracą na wartości” i frankowicze nie będą zainteresowani przewalutowaniem kredytu lub innego rodzaju konwersją na kredyt oparty o WIBOR. Tym bardziej, że ugoda może pozbawić kredytobiorców dochodzenia od banków dodatkowych roszczeń, o których wspomniał Rzecznik w wydanej opinii.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.