Grupa Kapitałowa Santander przedstawiła skonsolidowany Raport za 2022 rok, w którym wykazano znaczny wzrost zysku netto w porównaniu z 2021 rokiem. Był o 152% wyższy i w całym roku 2022 wyniósł 2,8 mld zł. Bank również poinformował o wzroście liczby zainicjowanych postępowań sądowych oraz wydanych rozstrzygnięć. W związku z tym władze banku zdecydowały się na zawiązanie kolejnych rezerw dot. hipotek frankowych. Ile obecnie wynoszą rezerwy na ryzyko finansowe związane z udzielonymi kredytami powiązanymi z walutą obcą przez Santander Bank Polska?

Grupa Santander – ponad 12 tys. spraw sądowych

Na koniec 2022 roku przeciwko Grupie Santander w polskich sądach toczyło się 12 225 postępowań dot. kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty CHF, co w porównaniu z 2021 rokiem stanowi wzrost o blisko 4 tys. spraw (3 751). Prawnicy z kancelarii z GK Votum w tym okresie wystosowali 1 018 pozwów, stanowiących 27,14% wszystkich postępowań sądowych. Łączna wartość roszczeń wyniosła odpowiednio 3,6 mld zł (dokładnie 3 609 610 tys. zł), co skutkowało zawiązaniem przez bank rezerw na kwotę 3,5 mld zł (dokładnie 3 557 253 tys. zł).

Coraz wyższy odsetek prawomocnych rozstrzygnięć

Raport Grupy Santander potwierdza, że w 2022 roku odnotowano wzrost wydawanych orzeczeń sądowych, przy czym 94,8% z nich było korzystnych dla frankowiczów. Grupa Kapitałowa Votum mogła pochwalić się jeszcze lepszymi statystykami, gdyż 99,3% Klientów otrzymało prawomocne orzeczenia na swoją korzyść. Łącznie kancelarie z GK Votum wywalczyły 892 wyroki przeciwko Santander Bank Polska, z czego 743 zostały wydane przez sądy I instancji. Zgodnie z oczekiwaniami, wydane wyroki powinny uprawomocnić się w 2023 roku. Wyroków prawomocnych odnotowano 149. Dominującym rozstrzygnięciem pozostaje nieważność umowy kredytowej.

Ugoda z Santander Bank – czy Frankowicze powinni ją rozważyć?

Władze Santander Bank Polska zapowiedziały, że wciąż realizują plan zawierania ugód z kredytobiorcami. Początkowo bank negował wszelkie pomysły dotyczące polubownego zakończenia sporu, jednak wraz ze wzrostem liczby przegranych w sądach oraz wysokimi kosztami poniesionymi z powodu wygranych frankowiczów, postanowił przystąpić do programu zawierania ugód.

Dotychczasowe propozycje ugód, które trafiały do nieznacznej części naszych Klientów, nie uzyskały naszej rekomendacji do ich zawarcia. Abstrahując od znacznie większych korzyści, jakie kredytobiorcy mogą uzyskać z tytułu stwierdzenia nieważności. To przewalutowanie kredytu na PLN i przejście na WIBOR, uznajemy za przejście z jednego ryzyka w drugie, czyli zmiany kursu w zmianę oprocentowania. Zasady gry może zmienić również ostatnia opinia Rzecznika Generalnego TSUE. Rzecznik wskazał, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, żeby konsumenci mogli domagać się jakiejś formy rekompensaty za to, że to bank korzystał z wpłacanych przez nich środków. Oczywiście w tym zakresie musimy poczekać na wyrok TSUE i orzecznictwo sądów krajowych. Niemniej jednak pewne jest, że ewentualne zawarcie ugody z bankiem pozbawi możliwości dochodzenie tego rodzaju roszczeń w przyszłości.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.