Rzecznik Generalny TSUE dokonał prokonsumenckiej wykładni prawa unijnego. Konsumenci – TAK! Banki – NIE.

Wskazał, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, by konsument mógł dochodzić roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu.

Kredytobiorcy tak, jak dotychczas mogą dochodzić stwierdzenia nieważności umowy kredytu i domagać się zwrotu zapłaconych rat wraz z odsetkami. Została również otwarta droga do dochodzenia dodatkowych roszczeń za to, że bank korzystał ze środków wpłaconych przez konsumentów.

Rzecznik dodał również, że możliwość dochodzenia szerszego zakresu roszczeń może zachęcać konsumentów do wykonywania praw przysługujących im na podstawie dyrektywy 93/13,
a jednocześnie zniechęcać banki do włączania do swoich umów nieuczciwych warunków.
 I w tym zakresie jesteśmy w pełni zgodni, zatem w najbliższych miesiącach spodziewamy się kolejnej fali nowych Klientów zainteresowanych definitywnym pozbyciem się problemu hipotek frankowych.

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu, Votum Robin Lawyers S.A.