Ile spraw z mBank wygrywają Frankowicze?

W czerwcu, Frankowicze reprezentowani przez Kancelarie Grupy Kapitałowej Votum otrzymali 53 prawomocne wyroki przeciwko mBank. Wszystkie orzeczenia były korzystne dla Klientów Votum i w przeważającej części prowadziły do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Sądy aż w 98% prawomocnych rozstrzygnięć orzekały nieważność umowy kredytowej. Jednocześnie Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum prowadzące sprawy Klientów mBank uzyskały 122 wyroki w sądach I instancji. Korzystne wyroki nieprawomocne stanowiły 96% wszystkich orzeczeń, a co więcej w 98% przypadków sąd orzekł o nieważności umowy kredytowej.

Czy warto pozwać mBank?

Kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty frankowe w mBank oraz ci, którzy już zakończyli spłacanie rat, z powodzeniem dochodzą swoich roszczeń w sądach. Czerwcowa, najwyższa prawomocna wygrana Klienta mBank reprezentowanego przez Kancelarie GK Votum wyniosła 634.957,82 zł. Co więcej, sąd I instancji wydał wyrok zasądzający 951.230,80 zł + 60.332,62 CHF na rzecz jednego z Frankowiczów Votum. Doświadczenie pokazuje, że sądy orzekają bardzo sprawnie, czego dowodem jest fakt, że w czerwcu tego roku prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank zapadł już po 470 dniach od chwili pozwania banku. Dobra dla Frankowiczów jest również informacja, że sąd I instacji najszybciej wydał wyrok już po 67 dniach od wytoczenia powództwa przez Frankowicza Votum.

temida

Czy Frankowicze, którzy spłacili już swój kredyt mają szansę wygrać z m Bank?

Istotne jest, że Kredytobiorcy, którzy już zakończyli spłacanie rat, również mogą pozwać bank. Kancelarie VotumGroup uzyskują w takich sprawach spektakularne sukcesy. Najwyższa prawomocna wygrana z mBank w sprawie kredytu spłaconego wyniosła łącznie 216.891 zł + 514.271 CHF. Kredytobiorca otrzymał zwrot zarówno w polskiej jak i szwajcarskiej walucie, bowiem w taki sposób dokonywał on płatności rat. Fakt, że Kredytobiorca całkiem spłacił swój kredyt, nie dyskwalifikuje go z  możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Warto jednak pamiętać, że Frankowicze ze spłaconymi kredytami nie są objęci programem ugód oferowanych przez banki, a należne im roszczenia potwierdzają prawomocne orzeczenia sądów.

Ugoda z mBank – czy to dobre rozwiązanie dla Frankowiczów?

Z uwagi na korzyści jakie Kredytobiorca może odnieść w wyniku prawomocnego wyroku (stwierdzenie nieważności umowy kredytowej), warto podkreślić, że oferowane przez banki ugody nie są alternatywnym rozwiązaniem dla Frankowiczów. Wyrok unieważniający umowę kredytu skutkuje redukcją salda zadłużenia do zera oraz zaprzestaniem spłaty rat. Co więcej, w większości przypadków, Frankowicze mogą liczyć na zwrot wpłaconej do banku nadwyżki, bowiem w momencie otrzymania korzystnego wyroku, wielu z nich miało już nadpłacony kapitał. Warto również podkreślić fakt, że na mocy czerwcowego orzeczenia TSUE, Kredytobiorcy, którzy uzyskali korzystny wyrok unieważniający umowę kredytową, mają prawo do dalszych roszczeń. Nie każdy Frankowicz ma świadomość, że podpisanie ugody z bankiem automatycznie uniemożliwia mu dochodzenia roszczeń w przyszłości.

*wyroki prawomocne zapadłe w czerwcu 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko mBank S.A