Kredytobiorcy CHF wciąż wyczekują wyroku TSUE, który ma określać czy Banki mają prawo do wynagrodzenia za korzystanie przez Kredytobiorców z kapitału po ustaleniu nieważności umowy kredytowej. W przypadku pozytywnego dla Kredytobiorców orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości można się spodziewać, że Banki będą musiały ponieść nawet 100 mld zł kosztów. Aby uniknąć takiego scenariusza Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów zalecają, aby Kredytodawcy proponowali swoim Klientom polubowne zakończenie sporu i zachęcali do podpisywania ugód.

Wciąż za mało ugód oferowanych przez Banki

Widoczne jest to, że większość Banków stara się doprowadzić do polubownego zakończenia sporu. Jednocześnie znaczne grono Kredytobiorców nie otrzymała propozycji ugodowej ze strony swojego Banku. Kredytodawcy, którzy wciąż wstrzymują się od masowego proponowania ugód to głównie Banki, które na dzień dzisiejszy nie wykazują dużej aktywności na rynku finansowym, jednak w przeszłości udzielały wiele kredytów CHF. Do tej grupy należą m.in. (np. BPH (dawny GE Money), Raiffeisen Bank International AG, Getin Noble Bank).

Co istotne, niektóre Banki unikają polubownego rozwiązania sporu z Frankowiczami. Propozycja ugody wysuwana jest dopiero na etapie przygotowania do procesu sądowego lub w chwili wydania przez sąd prawomocnego wyroku. W specyficznym położeniu znalazł się Getin Noble Bank, który w październiku 2022 r. został poddany restrukturyzacji. Po rozpoczęciu tego procesu, opieka nad kredytami walutowymi została przejęta przez Bank Funduszu Gwarancyjnego. Rzecznik BFG Filip Dutkowski podkreśla, że okres restrukturyzacji w Banku nie jest dobrym czasem na zawieranie ugód z Klientami, ponieważ mogłoby to dodatkowo obciążyć portfel Getin Noble Banku.

propozycja ustawy
Jakie zmiany wprowadzi ustawa frankowa?

Wielu Kredytobiorców, którzy nie otrzymali z Banku propozycji ugodowej kierują swoje kroki do sądu. Wytoczenie sprawy sądowej przeciwko Kredytodawcy to jeden ze sposobów na uzyskanie sprawiedliwości. Powstaje pytanie, co zmieni zapowiadana ustawa frankowa? Według założeń ma ona nakładać na Banki obowiązek proponowania ugód swoim Klientom. Dodatkowo zakłada, że kredyty waloryzowane do waluty CHF miałyby być traktowane jakby od początku były kredytami złotowymi. Wprowadzenie ustawy frankowej budzi kontrowersje nawet wśród samych Frankowiczów. Wielu z nich nie jest zainteresowanych podpisaniem ugody i preferuje wstąpienie z Kredytodawcą na drogę postępowania sądowego.

więcej informacji na stronie: www.rp.pl