W ostatnich tygodniach klienci Grupy Kapitałowej Votum, którzy zaciągnęli w Banku Millennium S.A kredyty indeksowane do CHF informują, że otrzymują, poza toczącym się postępowaniem sądowym, propozycje cofnięcia powództwa i zawarcia ugody.

Celowe pominięcie pełnomocnika postrzegamy nie tylko jako zaprzeczenie pojęciu „instytucji zaufania publicznego”, ale nadto próbę wywołania spontanicznej i nieodwracalnej w skutkach decyzji o zrzeczeniu się roszczeń przewyższających często znacznie ofertę banku.

Praktyka stosowana przez Bank Millennium S.A. budzi tym większe kontrowersje, że w niektórych przypadkach propozycja zawarcia ugody poprzedzona jest wezwaniem do spełnienia świadczenia w terminie 30 dni poprzez zapłatę na rzecz banku:

  • kwoty odpowiadającej wysokości kapitału w PLN udostępnionego przez Bank na podstawie umowy,
  • kwoty stanowiącej równowartość korzyści majątkowej uzyskanej przez Kredytobiorców, w związku z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez Bank (roszczenie o tzw. „bezumowne korzystanie z kapitału”).

Nie mamy wątpliwości, że takie działania Banku mają na celu wywarcie presji na Klientach do zawarcia porozumień, o których skutkach nie zostali poinformowani w sposób pozwalający na świadome podjęcie decyzji w tym zakresie.   

W obecnie prowadzonych sprawach, Klienci GK Votum pozywający Bank Millennium S.A. odnoszą sukcesy, których skalę najlepiej oddaje przytoczenie ich wymiaru liczbowego:

  • liczba wygranych spraw w I instancji – 850,
  • odsetek spraw wygranych w I i II instancji w 3 kwartale 2022 r. – 99%,
  • liczba posiedzeń sądowych w sprawach p-ko Bank Millennium S.A. od początku 2022 r. – 4008,
  • liczba posiedzeń sądowych w sprawach p-ko Bank Millennium S.A. w październiku 2022 r. – 415.

Jesteśmy przekonani, że to właśnie sukcesy naszych Klientów mogły się przyczynić do decyzji władz Bank Millennium S.A. o podniesieniu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi do łącznej kwoty 5,270 mld zł.

W naszej ocenie przedstawione dotychczas przez bank propozycje zawarcia ugody są dla naszych Klientów niekorzystne ze względu na wskazane poniżej okoliczności, wobec czego nie rekomendujemy ich zawarcia i prosimy o niezwłoczne informowanie nas za pośrednictwem dedykowanego Panelu Klienta, o wszelkiej korespondencji otrzymywanej z Banku Millennium S.A., zwłaszcza w zakresie propozycji ugody.

Zwracamy szczególną uwagę, aby bez udziału pełnomocnika nie kontaktować się z pracownikami banku. Wysyłane dokumenty mają zazwyczaj formę blankietową, ale już z ich treści wynika szereg skutków ograniczających słuszne roszczenia kredytobiorców.

BRAK ZWROTU NADPŁATY KAPITAŁU

Przesyłana przez bank propozycja ugody nie odnosi się do zgłoszonych przez Kredytobiorców roszczeń, ani nie przewiduje zwrotu żadnych środków pieniężnych. Propozycja banku polega na przeliczeniu niespłaconego kapitału kredytu CHF po kursie zgodnie z umową kredytu, zmieniając tym samym walutę zadłużenia na PLN oraz oprocentowanie z LIBOR/SARON na WIBOR. W niektórych przypadkach Bank oferuje również umorzenie części powstałego w wyniku przeliczenia na PLN zadłużenia. Jednak brak wzoru ugody zawierającej informację, ile wynosi saldo zadłużenia oraz kwot podlegających umorzeniu, uniemożliwia ocenę, czy są one tożsame i czy faktycznie zawarcie ugody doprowadzi do ich umorzenia. Istotnym jest natomiast fakt, iż w wyniku zawarcia ugody Klienci nie otrzymają żadnych środków pieniężnych od banku, co tym bardziej jest niekorzystne w przypadku, gdy suma środków spłaconych przez Kredytobiorców przewyższa wartość wypłaconego kapitału kredytu. Ponadto w przypadku stwierdzenia nieważności przez sąd i zasądzenia na Państwa rzecz zwrotu wpłaconych rat w okresie kredytowania, zgodnie z dominującą teorią dwóch kondycji, zawarcie ugody pozbawia Państwa możliwości uzyskania odsetek ustawowych za opóźnienie, które od 8 lipca 2022 r. wynoszą 12% w skali roku. 

PODWYŻSZENIE OPROCENTOWANIA KREDYTU

W ramach ugody Bank proponuje Kredytobiorcom przeliczenie kredytu indeksowanego do CHF w ten sposób, że kredyt jest traktowany tak, jakby od początku był kredytem udzielonym w polskich złotych (PLN). Zastosowana w ten sposób konwersja skutkuje tym, że w wyniku zawarcia ugody, Bank zastosuje marżę kredytu w wysokości adekwatnej do marży kredytów w PLN udzielanych w tym samym okresie, w którym został Państwu udzielony kredyt w CHF. W rzeczywistości oznacza to podwyższenie marży o kilka punktów procentowych. Wzrost oprocentowania będzie również wynikał ze zmiany parametru LIBOR/SARON na WIBOR, który aktualnie przebił historyczne maksima. Według notowania z 24 października 2022 roku, WIBOR 6M wynosił 7,65%, a WIBOR 3M – 7,44%. Oczywiście wyższe oprocentowanie wpływa na podwyższenie dalszych rat kapitałowo-odsetkowych. Zatem zawarcie ugody, pomimo nawet umorzenia części zadłużenia do zapłaty, może skutkować wzrostem wysokości rat, zwłaszcza w przyszłości- ponieważ propozycja ugody zakłada stałe oprocentowanie, najczęściej na 5 lat.

BRAK POUCZENIA O KOSZTACH WYNIKAJĄCYCH Z COFNIĘCIA POZWU

Propozycja ugody skierowana do Kredytobiorców pozostających w sporze sądowym z Bankiem, wiąże się z cofnięciem pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w wytoczonej przed Sądem sprawie, nie przewidując jednak zwrotu dla Kredytobiorców kosztów procesu związanych z jej wytoczeniem, ani nie zabezpieczając przed przed ich zażądaniem przez Bank. W przypadku cofnięcia pozwu, pozwany ma możliwość złożenia wniosku o zasądzenie kosztów procesu, co w razie jego uwzględnienia przez Sąd, wiązać się może z koniecznością zapłaty na rzecz pozwanego kosztów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych w wysokości uzależnionej od wartości przedmiotu sporu. Uiszczona opłata od pozwu, czy ewentualne zaliczki na wynagrodzenie biegłego sądowego, a także opłata od apelacji – nie będą podlegać zwrotowi.

ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ KREDYTOBIORCÓW Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU

Warunkiem zawarcia ugody, co do zasady jest zrzeczenie się przez Kredytobiorców obecnie dochodzonych, jak i przyszłych roszczeń, wynikających z dotychczasowego brzmienia umowy kredytowej. Zrzekając się roszczenia, rezygnujecie Państwo ze zbadania jego zasadności. Oznacza to, że nie będą Państwo mogli w przyszłości skutecznie dochodzić na drodze sądowej ustalenia abuzywności klauzul umownych dotychczas przez nas kwestionowanych, zwrotu nienależnych świadczeń uiszczonych na tej podstawie na rzecz banku, ani ustalenia nieważności umowy kredytu w obecnym kształcie.

BRAK ZRZECZENIA SIĘ ROSZCZEŃ BANKU Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU

Propozycja ugody co do zasady przewiduje zrzeczenie się Państwa roszczeń związanych m. in. z zasadami ustalania kursu waluty, zasadami waloryzacji do waluty obcej, ale nie przewiduje wprost zrzeczenia się roszczeń Banku, tj. zapłaty z tytułu Umowy albo zwrotu kwoty wypłaconego kredytu oraz roszczenia zapłaty kwoty odpowiadającej wartości korzystania ze środków pieniężnych drugiej strony (bezumowne korzystanie z kapitału) lub waloryzacji kwoty kapitału, co oznacza, że powództwo banku nie jest wykluczone. Innymi słowy, nie jest wykluczone, że w przyszłości będą Państwo pozwani przez bank o zapłatę roszczeń, m.in. z tytułu bezumownego korzystania z kapitału.

UZNANIE DŁUGU SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM BIEGU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ BANKU

Podjęcie kontaktu z przedstawicielem banku oraz rozmowa o warunkach ugody i aktualnym zadłużeniu względem banku mogą być potraktowane jako niewłaściwe uznanie długu, które może oznaczać uznanie zasadności roszczeń przysługujących bankowi. Dodatkowo, jednym ze skutków uznania długu (nawet niewłaściwego, tj. niewyrażonego wprost) jest przerwanie biegu przedawnienia w zakresie roszczeń banku, co może utrudnić lub uniemożliwić skuteczne powoływanie się przez Państwa w przyszłości na zarzut przedawnienia roszczeń banku.