Grupa Kapitałowa Votum od blisko sześciu lat konsekwentnie realizuje swoją misję pomocy frankowiczom. Pomimo zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym, w swoich działaniach nieustannie stawiamy na pierwszym miejscu interes naszych Klientów, dążąc do zapewnienia im jak najszerszej ochrony i dostosowując zakres naszej oferty do zmieniających się uwarunkowań.

W odpowiedzi na strategię przyjętą przez banki i zapowiadaną na koniec roku kolejną falę pozwów w zakresie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału, Grupa Kapitałowa Votum zdecydowała o objęciu wszystkich swoich Klientów pełnym pakietem ochrony i dostosowaniu gwarancji umownych do poziomu standardów stosowanych w obecnych wzorcach umownych, bez zmiany dotychczasowych warunków cenowych. W tym zakresie przygotowaliśmy dla Państwa Porozumienia do zawartych umów. Oprócz zapewnienia reprezentacji w przypadku roszczeń banków, na mocy zawartego Porozumienia, Grupa Kapitałowa Votum gwarantuje również reprezentację w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym, a dodatkowo w przypadku uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, podjęcie czynności zmierzających do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej.

Informujemy, że druk Porozumienia został wysłany na podany w umowie adres mailowy, jak również jest dostępny do pobrania w Panelu Klienta.

Sukcesywnie budowana pozycja lidera pomocy frankowiczom spowodowała, że dotychczas zaufało nam ponad 33 000 kredytobiorców mierzących się z negatywnymi skutkami wadliwych umów kredytowych. Wypracowana marka i liczne polecenia od naszych zadowolonych Klientów skutkują tym, że każdego dnia do Grupy Kapitałowej Votum zgłaszają się kolejni frankowicze potrzebujący wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, gwarantującego kompleksową obsługę sprawy bankowej.  

Tak spektakularne wyniki i zdecydowane wygrane w sądach przyczyniły się do tego, że sprawy dotyczące kredytów frankowych nie tylko zapełniają codzienne wokandy sądów powszechnych, ale również stały się przedmiotem licznych wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego. Jednolita linia orzecznicza, stwierdzająca ponad wszelką wątpliwość, że umowy kredytu zawierającego mechanizm przeliczeniowy do walut obcych są nieuczciwe, nie oznacza jednak, że banki nie podejmują działań zmierzających do zniwelowania skutków niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć.

Pomimo jednoznacznych statystyk w zakresie pozytywnych wyroków dla frankowiczów, pełnomocnicy banków nadal składają apelacje do sądów II instancji w niemal 100% spraw. Podobna statystyka występuje w kwestii tych wyroków prawomocnych, od których formalnie bankom przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Nawet jeśli taka praktyka nie prowadzi finalnie do zmiany treści orzeczenia korzystnego dla kredytobiorcy, to wymaga aktywności procesowej i podjęcia określonych czynności po stronie Klienta.

Kolejnym negatywnym skutkiem dla banków, wynikającym ze stale rosnącej liczby postępowań sądowych w sprawach frankowych, jest konieczność ustanawiania rezerw na ryzyko prawne dotyczące kredytów hipotecznych waloryzowanych do walut obcych. Rezerwy te są tworzone na podstawie kalkulacji straty finansowej danego banku, uwzględniającej scenariusze prawdopodobnych prawomocnych rozstrzygnięć sporów przez sądy. W rezultacie ukształtowana na niekorzyść banków linia orzecznicza spowodowała, że dotychczas były one zobowiązane do ustanowienia rezerw na wygrane frankowiczów na poziomie przekraczającym 30 mld złotych.

Tworzone rezerwy, pomimo ich rosnącej wartości, nie zabezpieczają w pełni wszystkich ryzyk finansowych banku, czego przykładem jest decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., podjęta 29 września 2022 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W ten sposób sytuacja kredytobiorców posiadających czynny lub spłacony kredyt indeksowany do CHF w restrukturyzowanym banku pogorszyła się w stosunku do osób posiadających podobne kredyty w innych bankach. W odpowiedzi na tę sytuację, podmioty z Grupy Votum podjęły szereg działań mających na celu ograniczenie jej negatywnych skutków dla swoich Klientów. Poza realizacją głównego przedmiotu umowy, wychodząc ponad zakres naszych zobowiązań, podjęliśmy również ponadstandardowe czynności mogące odnieść określone skutki dla kredytobiorców w przyszłości, w zakresie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

W tym kontekście kluczowa dla sektora bankowego i samych kredytobiorców pozostaje nadal nierozstrzygnięta kwestia roszczeń banków o tzw. „wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału”. O doniosłości tego zagadnienia świadczy fakt, że sprawa trafiła na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-520/21). W dniu 12 października 2022 r. odbyła się rozprawa, na której Trybunał wysłuchał stanowisk wszystkich zainteresowanych stron. Naturalnie banki, wspierane również przez organy nadzoru, wyraźnie wskazują na zasadność dochodzenia tego rodzaju roszczeń w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Dotychczas wyrok w tej sprawie nie zapadł, a jego publikacja zostanie poprzedzona wydaniem opinii Rzecznika Generalnego TSUE, zaplanowanej na dzień 16 lutego 2023 r. Zgodnie z dotychczasową praktyką TSUE, orzeczenia można się spodziewać w drugiej połowie przyszłego roku.

Brak wyroku TSUE w powyższej kwestii nie wstrzymuje skierowanych przeciwko konsumentom działań banków, nawet w sprawach, w których nie doszło jeszcze do prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Adresatami żądań banków są również Klienci Grupy Kapitałowej Votum. W ostatnim czasie odnotowujemy przyrost tego rodzaju roszczeń, w wyniku którego prowadzimy dla naszych Klientów dodatkowo sprawy wynikające z 360 pozwów i 611 zawezwań do próby ugodowej ze strony banków. Klienci Grupy Kapitałowej Votum, w stosunku do których banki występują z oczywiście bezzasadnym roszczeniem o tzw. „wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału”, mają zapewnioną reprezentację w takich sprawach, pomimo tego, że nie obligowała nas do tego umowa. Takie wsparcie jest jednak naturalnym następstwem filozofii naszego działania. Pierwsze wyroki sądów potwierdzają zasadność przyjętej linii obrony frankowiczów, co nie oznacza, że podejmowane przez banki inicjatywy nie wymagają podjęcia formalnych kroków w sprawie, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Tym bardziej, że pełnomocnicy banków składają apelacje od niekorzystnych wyroków sądów I instancji.

Zdaniem przedstawicieli Związku Banków Polskich pozywanie frankowiczów o zwrot kapitału i zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest formą obrony w związku z przyjętym przez Sąd Najwyższy sposobem liczenia 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń banków. Co więcej, zdaniem bankowców, pozwy nie mają wpływu na proces zawierania ugód, w szczególności wobec tych Klientów, którzy nie są w sporze sądowym z bankiem. Mamy tu więc do czynienia z jednej strony z działaniami represyjnymi, mającymi zniechęcić do dochodzenia roszczeń zarówno tych frankowiczów, którzy już podjęli aktywność w tym obszarze, a także wszystkich tych, którzy to rozważają, z drugiej natomiast – rekomendowania konwersji kredytu na złotowy w okresie rekordowych stóp procentowych.

W ostatnich tygodniach Klienci Grupy Kapitałowej Votum, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane i denominowane w CHF informują, że otrzymują, poza toczącym się postępowaniem sądowym, propozycje cofnięcia powództwa i zawarcia ugody. Celowe pominięcie pełnomocnika postrzegamy nie tylko jako zaprzeczenie pojęciu „instytucji zaufania publicznego”, ale nadto próbę wywołania spontanicznej i nieodwracalnej w skutkach decyzji o zrzeczeniu się roszczeń przewyższających często nawet kilkukrotnie ofertę banku. W naszej ocenie przedstawione dotychczas przez banki propozycje zawarcia ugody są dla naszych Klientów niekorzystne, wobec czego nie rekomendujemy ich zawarcia.