Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., podjęta 29 września 2022 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, spowodowała, że sytuacja kredytobiorców, posiadających czynny lub spłacony kredyt indeksowany do CHF w restrukturyzowanym banku, pogorszyła się w stosunku do osób posiadających podobne kredyty w innych bankach. W odpowiedzi na tę sytuację, podmioty z Grupy Votum podjęły szereg działań mających na celu ograniczenie jej negatywnych skutków dla swoich Klientów.

Wnioski do sądu o wstrzymanie obowiązku spłaty rat

Wobec wyłączenia możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego względem restrukturyzowanego podmiotu, odzyskanie rat, pobieranych w kwotach przewyższających udostępniony kapitał, może okazać się praktycznie niemożliwe. Tym samym w pełni zasadne jest umożliwienie kredytobiorcom niepogarszania swojej sytuacji względem banku, który kwoty te pobiera w wyniku stosowania klauzul abuzywnych. W związku z tym, kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum przygotowały i złożyły do sądów wnioski o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez Kredytobiorców spłat rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania sądowego, z jednoczesnym zakazem złożenia przez bank wobec Klientów oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego i przekazywania informacji w powyższym zakresie do Biura Informacji Kredytowej.

Mając na względzie słuszne interesy naszych Klientów, a także jednolitą linię orzeczniczą, skutkującą do tej pory stwierdzeniem nieważności umów kredytu Getin Noble Bank S.A., we wszystkich prawomocnie zakończonych postępowaniach, dzięki wytężonemu wysiłkowi naszych ekspertów, w niespełna dwa tygodnie wystosowaliśmy 2264 wnioski o zabezpieczenie w sprawach, w których Kredytobiorcy posiadają nadal czynną umowę z bankiem. Jednocześnie warto podkreślić, że 82% Klientów spośród tej grupy nadpłaciła już udzielony na mocy umowy kredytu kapitał, wskutek regularnej spłaty rat. 

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu, Votum S.A.

Pomoc frankowiczom Getin Noble Bank SA w sądach

Jak dotąd decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. nie wpłynęła w sposób istotny na tryb toczących się postępowań sądowych. W momencie ogłoszenia ww. decyzji, klienci Grupy Kapitałowej Votum mieli wyznaczone na kolejne miesiące 921 terminy sądowe z udziałem restrukturyzowanego banku, spośród których tylko 34 zostały odwołane, co stanowi 3,7%. Podczas odbywających się posiedzeń, podejmowane są czynności procesowe, w tym m.in. przesłuchania powodów i świadków.

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. nie wywołała skutku w postaci umorzenia zainicjowanych postępowań sądowych. Ponadto na ten moment nie odnotowaliśmy również żadnego postanowienia o zawieszeniu postępowania przez sąd na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Co więcej, od 29 września 2022 r. uzyskaliśmy 11 korzystnych wyroków dla naszych Klientów – 8 w I. instancji i 3 w II. instancji, wszystkie skutkujące stwierdzeniem nieważności umowy kredytu Getin Noble Bank S.A. Uzyskanie wyroku prawomocnego w powyższym zakresie nadal pozostaje zatem jedynym skutecznym sposobem na trwałe uwolnienie się od wadliwych zapisów umowy kredytu indeksowanego do CHF, a co za tym idzie, pozwala na bezterminowe zaprzestanie dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, zwolnienie zabezpieczenia w postaci wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz usunięcie danych z BIK

Wiceprezes Zarządu

Kacper Jankowski, Votum S.A.

Kancelarie z Votum wyśle kolejne 350 pozwów w sprawach Getin Noble Bank S.A.

W najbliższym czasie kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum zamierzają wysłać kolejne 350 pozwów w sprawach Klientów Getin Noble Bank S.A, których sprawy opracowywane są jeszcze na etapach przedprocesowych.

Portfel spraw, w których nie zainicjowaliśmy jeszcze procesu sądowego, stanowi jedynie 10% wszystkich naszych Klientów z Getin Noble Bank S.A. Aktualnie jesteśmy w trakcie pozyskiwania odpowiednich zaświadczeń z banku, pozwalających na precyzyjne wyliczenie roszczeń i wyczerpanie ścieżki reklamacyjnej. Jednocześnie nie odnotowujemy na ten moment przeszkód formalnych w pozyskiwaniu niniejszych dokumentów, zatem działalność operacyjna Getin Noble Bank S.A. w tej części jest nadal prowadzona.

Wiceprezes Zarządu

Kacper Jankowski, Votum S.A.

Skargi do WSA na decyzję o przymusowej restrukturyzacji

Poza realizacją głównego przedmiotu umowy, podjęto również ponadstandardowe czynności mogące odnieść określone skutki dla Kredytobiorców w przyszłości, w zakresie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Wielu naszych klientów model restrukturyzacji z wydzieleniem, jak to ujęto, „niesprzedawalnej” części banku z kredytami indeksowanymi do CHF uznaje za krzywdzący. Zapewniliśmy wszystkim Klientom Getin Noble Bank S.A., których interesy reprezentujemy, możliwość zainicjowania postępowania sądowo-administracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, poprzez przygotowanie skargi na decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji. Opracowany model komunikacji pozwolił na niezwłoczną  dystrybucję wzoru pisma, co było kluczowe z uwagi na krótki termin na jego skuteczne złożenie. Na dzień dzisiejszy dysponujemy wiedzą, że niniejsza skarga  została złożona w co najmniej 850 sprawach. Potwierdzenia nadania tego pisma przez naszych Klientów cały czas jednak spływają i ta liczba nie jest jeszcze ostateczna

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu, Votum S.A.