W ostatnich dniach Klienci Grupy Kapitałowej Votum, którzy zaciągnęli w mBank S.A. kredyty indeksowane do CHF informują, że otrzymują poza toczącym się postępowaniem sądowym propozycje cofnięcia powództwa i zawarcia ugody.

Celowe pominięcie pełnomocnika postrzegamy nie tylko jako zaprzeczenie pojęciu „instytucji zaufania publicznego”, ale nadto próbę wywołania spontanicznej i nieodwracalnej w skutkach decyzji o zrzeczeniu się roszczeń przewyższających często znacznie ofertę banku.

Nie mamy wątpliwości, że bank, którego władze w sposób najbardziej jednoznaczny i wręcz lekceważący negują słuszne roszczenia swoich Klientów, wynikające z niezgodności z prawem wzorców umownych, podejmuje te działania, dążąc do zabezpieczenia swojej sytuacji finansowej.

W obecnie prowadzonych sprawach, nasi Klienci pozywający mBank S.A. odnoszą sukcesy, których skale najlepiej oddaje przytoczenie ich wymiaru liczbowego:

  • liczba wygranych spraw w I instancji – 974,
  • odsetek spraw wygranych w II instancji (prawomocnie) – 98%,
  • liczba posiedzeń sądowych w sprawach p-ko mBank S.A. od początku 2022 r. – 2621,
  • liczba posiedzeń sądowych w sprawach p-ko mBank S.A. w październiku 2022 r. – 391.

Nie mamy wątpliwości, że to właśnie sukcesy naszych Klientów walnie przyczyniły się do decyzji władz mBank S.A. o podniesieniu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi do łącznej kwoty 6,803 mld zł.

W naszej ocenie przedstawione dotychczas przez bank propozycje zawarcia ugody są dla naszych Klientów niekorzystne ze względu na wskazane poniżej okoliczności, wobec czego nie rekomendujemy ich zawarcia i prosimy o niezwłoczne informowanie nas za pośrednictwem dedykowanego Panelu Klienta, o wszelkiej korespondencji otrzymywanej z mBank S.A., zwłaszcza w zakresie propozycji ugody.

Zwracamy szczególną uwagę, aby bez udziału pełnomocnika nie kontaktować się z tzw. „Opiekunem Twojej ugody”. Wysyłane dokumenty mają zazwyczaj formę blankietową, ale już z ich treści wynika szereg skutków ograniczających słuszne roszczenia kredytobiorców.

BRAK ZWROTU NADPŁATY KAPITAŁU I KONKRETNYCH WARTOŚCI WE WZORZE UGODY

Przesyłany projekt ugody nie zawiera danych liczbowych określających rzeczywistą wysokość salda zadłużenia pozostałego do spłaty, nie odnosi się do zgłoszonych przez Kredytobiorców roszczeń, ani nie przewiduje zwrotu żadnych środków pieniężnych. Propozycja banku polega na tzw. przeliczeniu niespłaconego kapitału kredytu CHF po kursie średnim NBP, zmieniając tym samym walutę zadłużenia na PLN. Bank oferuje umorzenie powstałego w wyniku przeliczenia na PLN zadłużenia i uznanie, że zobowiązanie zostało spłacone w całości. Istotnym jest fakt, iż w przedstawionej propozycji bank nie wskazał, ile wynosi saldo zadłużenia oraz kwot podlegających umorzeniu, co uniemożliwia ocenę czy są one tożsame i czy faktycznie zawarcie ugody doprowadzi do umorzenia Państwa zobowiązania w całości. W wyniku zawarcia ugody nie otrzymają Państwo żadnych środków pieniężnych od banku, co tym bardziej jest niekorzystne w przypadku, gdy suma środków spłaconych przez Państwa przewyższa wartość wypłaconego kapitału kredytu.

BRAK POUCZENIA O KOSZTACH WYNIKAJĄCYCH Z COFNIĘCIA POZWU

Przedstawiona propozycja zakłada cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w wytoczonej przed Sądem sprawie, nie przewidując jednak zwrotu dla Państwa kosztów procesu związanych z jej wytoczeniem, ani nie zabezpieczając Państwa przed ich zażądaniem przez bank. W przypadku cofnięcia pozwu, pozwany ma możliwość złożenia wniosku o zasądzenie kosztów procesu, co, w razie jego uwzględnienia przez Sąd, wiązać się może z koniecznością zapłaty na rzecz pozwanego kosztów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych w wysokości uzależnionej od wartości przedmiotu sporu. Uiszczona opłata od pozwu, czy ewentualne zaliczki na wynagrodzenie biegłego sądowego, a także opłata od apelacji – nie będą podlegać zwrotowi.

ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU

Warto podkreślić przy tym, że warunkiem zawarcia ugody w kształcie zaproponowanym przez bank, jest zrzeczenie się przez Państwa obecnie dochodzonych, jak i przyszłych roszczeń wynikających z dotychczasowego brzmienia umowy kredytowej. Zrzekając się roszczenia, rezygnujecie Państwo ze zbadania jego zasadności. Oznacza to, że nie będą Państwo mogli w przyszłości skutecznie dochodzić na drodze sądowej ustalenia abuzywności klauzul umownych dotychczas przez nas kwestionowanych, zwrotu nienależnych świadczeń uiszczonych na tej podstawie na rzecz banku, ani ustalenia nieważności umowy kredytu w obecnym kształcie.

BRAK ZRZECZENIA SIĘ ROSZCZEŃ BANKU Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU

Co ważne, propozycja ugody przewiduje zrzeczenie się Państwa roszczeń związanych m. in. z zasadami ustalania kursu waluty, zasadami waloryzacji do waluty obcej, ale nie przewiduje wprost zrzeczenia się roszczeń banku, tj. zapłaty z tytułu Umowy albo zwrotu kwoty wypłaconego kredytu oraz roszczenia zapłaty kwoty odpowiadającej wartości korzystania ze środków pieniężnych drugiej strony (bezumowne korzystanie z kapitału) lub waloryzacji kwoty kapitału, co oznacza, że powództwo banku nie jest wykluczone. Innymi słowy, mimo umorzenia zobowiązania w całości, które proponuje bank i zrzeczenia się roszczeń przez Państwa, nie jest wykluczone, że w przyszłości będą Państwo pozwani o zapłatę z tytułu roszczeń, które zastrzega bank w załączniku do ugody (m.in. roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału).

BRAK ZOBOWIĄZANIA BANKU DO WYDANIA DOKUMENTÓW O ZWOLNIENIE HIPOTEKI

Zwracamy Państwa uwagę na brak zamieszczenia w ugodzie zobowiązania banku do wydania oświadczenia umożliwiającego wniesienie do właściwego sądu wniosku o wykreślenie hipoteki, stanowiącej zabezpieczenie Państwa roszczeń z tytułu umowy o kredyt.

UZNANIE DŁUGU SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM BIEGU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ BANKU

Podjęcie kontaktu z przedstawicielem banku oraz rozmowa o warunkach ugody i aktualnym zadłużeniu względem banku może być potraktowane jako niewłaściwe uznanie długu, które może oznaczać uznanie zasadności roszczeń przysługujących bankowi. Dodatkowo, jednym ze skutków uznania długu (nawet niewłaściwego, tj. niewyrażonego wprost) jest przerwanie biegu przedawnienia w zakresie roszczeń banku, co może utrudnić lub uniemożliwić skuteczne powoływanie się przez Państwa w przyszłości na zarzut przedawnienia roszczeń banku.