Grupa Kapitałowa Santander opublikowała 26 października 2022 r. raport z działalności w III kwartale b.r. Podstawowym punktem sprawozdania były wyniki finansowe grupy. Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2022 roku spadł do 279,4 mln zł z 543,8 mln zł rok wcześniej. Zgodnie z treścią raportu, wpływ na wyniki banku miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych. Ponadto w sprawozdaniu ujęto również kwestie dotyczące portfela kredytów frankowych. Jakie perspektywy mają dzisiaj frankowicze Santander Banku?

Frankowicze Santander Banku w sądach

sprawy frankowe w santander

Według stanu na 30 września 2022 r. Grupa Kapitałowa Santander została pozwana w 11 190 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 3 175 984 tys. zł. Ponadto grupa jest również stroną w dwóch postępowaniach objętych ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pomimo tego, że w sprawozdaniu pojawia się informacja, że wg analityków banku orzecznictwo w sprawach frankowych nadal się kształtuje. To jednak sam bank przyznaje, że większość wyroków sądów nie jest korzystna dla grupy. W 2022 roku zaobserwowano zwiększoną liczbę orzeczeń sądowych, w ramach których, dominuje linia orzecznicza wskazująca na nieważność umowy kredytu. Według stanu na 30 września 2022 r. Grupa otrzymała 613 prawomocnych rozstrzygnięć sądowych, w tym 553 to rozstrzygnięcia niekorzystne dla Santander Banku. A pozostałe 60 to rozstrzygnięcia w całości albo w części korzystne. Jednak bank nie wyjaśnia, co oznacza wyrok częściowo korzystny.

Porównując dane liczbowe Grupy Kapitałowej Santander na koniec IV kwartału 2021 r. z danymi na koniec III kwartału 2022 r., wyraźnie widać, że dynamika wydawania wyroków prawomocnych istotnie wzrosła. Na 31 grudnia 2021 r. w sprawach Santandera zapadło 175 wyroków kończących postępowania sądowe. Natomiast na 30 września 2022 r. takich wyroków było już 613. Co oznacza, że w ciągu ostatnich 9 m-cy przybyło 438 orzeczeń prawomocnych. Warto wskazać, że 96 z nich to wyroki uzyskane w sprawach Klientów Grupy Kapitałowej Votum. Zatem co piąty wyrok prawomocny dotyczy naszych Klientów reprezentowanych przez kancelarie z GK Votum. Jednocześnie w 93% naszych wyroków sądy ustaliły nieważność umów kredytów frankowych Santander Banku.”

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu, Votum Robin Lawyers S.A.

Czy frankowicze Santander Banku mogą liczyć na ugody?

Grupa Kapitałowa Santander, podobnie jak pozostałe banki, początkowo jednoznacznie negowała wszystkie pomysły dotyczące ugód z frankowiczami. Jednak po wystąpieniu Przewodniczącego KNF w grudniu 2020 r. część kredytodawców zmieniła swoje nastawienie do porozumień. Oczywiście wynikało to z rosnącej lawinowo liczby spraw sądowych i korzystnych dla kredytobiorców wyroków. Czego przykładem są również dane Santandera przedstawione powyżej. Mimo to, jeszcze na początku roku przedstawiciele banku wskazywali, że nie podjęto nadal decyzji o przystąpieniu do programu ugód na szerszą skalę. Sam Prezes Michał Gajewski poinformował w wywiadzie, że: „przy wzroście stóp procentowych konwersja kredytu na PLN staje się mniej atrakcyjna dla części Klientów.”

Dotychczasowe propozycje ugód, które trafiały do nieznacznej części naszych Klientów, nie uzyskały naszej rekomendacji do ich zawarcia. Abstrahując od znacznie większych korzyści, jakie kredytobiorcy mogą uzyskać z tytułu stwierdzenia nieważności, to przewalutowanie kredytu na PLN i przejście na WIBOR, uznajemy za przejście z jednego ryzyka w drugie, czyli zmiany kursu w zmianę oprocentowania. Zakładamy, że propozycje porozumień mogą w przyszłości ewoluować i przynieść więcej profitów Klientom. Dlatego na bieżąco będziemy analizować to zagadnienie, choć nie spodziewamy się, żeby jakakolwiek propozycja była dla kredytobiorców lepsza od korzystnego wyroku sądowego. Tym bardziej, że decydując się na jej przyjęcie, frankowicze Santander Banku muszą brać jednocześnie pod uwagę, że niniejszy bank pomimo ugody nie rezygnuje ze swoich roszczeń i pozywa kredytobiorców o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Na szczęście nasi Klienci mają zagwarantowaną reprezentację w takim postępowaniu w naszej umowie”.

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu, Votum Robin Lawyers S.A.